.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Seminarium: Nyheter i varumärkeslagen och en ny firmalag

Written by Tony Harkén on fredag, 16 november 2018. Posted in Right left 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Right 1

Den 1 januari 2019 får Sverige en uppdatering av varumärkeslagen och en ny lag för företagsnamn. Förändringarna innebär en rad nyheter.

Under seminariet kommer vi redogöra för förändringarna i lagarna och diskutera hur det påverkar svenska företag.

Varumärkesrätten ska moderniseras och förenklas. Men framförallt ska förändringarna leda till att den svenska lagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken. Lagen blir också mer teknikneutral när det gäller vad som kan anses vara ett varumärke och kravet på grafisk återgivning tas bort. Det innebär att det blir lättare att registrera varumärken i form av till exempel ljud, animationer eller grafiska sekvenser.

Varumärkesskyddet utvidgas också till att omfatta varor i transit, dvs. varor som endast passerar Sverige utan att säljas här. Syftet är att stärka rätten till varumärket och göra det lättare för Tullverket att ingripa mot piratkopior. Även ändringar kring invändningsförfaranden genomförs – till exempel förlikningsfrist vid invändningar, bruksplikt som bas för hävningstalan och att beslut om hävning gäller retroaktivt.

Den nya lagen, Lag om företagsnamn som den nya lagen ska heta, ersätter den befintliga Firmalagen från 1974. Språket i lagen moderniseras och det ska bli lättare för företagare att förstå reglerna och använda lagstiftningen. I samband med detta för också vissa tillägg i den praktiska hanteringen. Till exempel att granskning mot tidigare rättigheter ska ske vid förändring i firmans verksamhet.

Talare:

Magnus Henning, partner och jurist, Groth & Co

Karin Crafoord, partner och jurist, Groth & Co

 

När:

Datum: Fredag den 7 december 2018

Tid: 8:30-9:30 (frukost serveras från 8:30)

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Kaffe och frukostsmörgås serveras från kl 8:00.

Välkomna!

Groth & Co

Kompetensbristen kostar – Sverige tappar i välståndsligan

Written by Tony Harkén on fredag, 16 november 2018. Posted in Main 1, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 3

Sveriges produktivitetsutveckling är på bottennivå jämfört med EU-länder, hävdar forskare från Entreprenörskapsforum.

”En stor orsak är kompetensbristen”, sa nationalekonomen Johan Eklund på ett seminarium.

När finansminister Magdalena Andersson (S) proklamerade att ”Sveriges ekonomi är urstark” kände Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, och kollegan Per Thulin, forskare vid KTH, inte igen sig. Det ledde fram till att de nu har tagit fram policysammanfattningen ”250 miljarder fattigare – svensk produktivitetsutveckling 1950–2027”.

Av dokumentet framgår att produktivitetsutvecklingen är historiskt låg. Tillväxten av BNP per capita under 2017 och enligt prognosen för 2018 är lägst bland EU-länderna.

Ta del av Kompetensbristen kostar

Skolor får 2 miljoner för satsning på tyska under läsåret

Written by Tony Harkén on torsdag, 15 november 2018. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

Nu har Tysk-Svenska Handelskammaren delat ut totalt 2 miljoner kronor fördelat på 80 svenska skolor för läsåret 2018-19 inom ramen för Deutsch – Ditt val!

Initiativet lanserades i våras av Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm och syftar till att finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor under en treårsperiod.

– Gensvaret har varit enormt från skolorna. Vi hade aldrig kunnat drömma om att så många skulle höra av sig första året det går att söka medel. Glädjande är också att ansökningarna kommit från alla delar av landet, från norr till söder, säger Ralph-Georg Tischer, vd på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Totalt kommer Tysk-Svenska Handelskammaren att dela ut 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år till grund- och gymnasieskolor som vill satsa på tyskan genom särskilda projekt. När ansökningstiden för innevarande läsår gick ut 1 september hade 109 skolor, varav 49 gymnasieskolor och 60 grundskolor, ansökt om finansiering på totalt 8,7 miljoner kronor.

Av dessa har nu 80 skolor (56 grund- och 24 gymnasieskolor) valts ut att dela på 2 miljoner kronor för satsningar under 2018-19, 500 000 kronor mer än ursprungligen aviserat. Pengarna kommer att användas till bland annat skolresor till Tyskland, studiebesök hos lokala företag med Tysklandskoppling, gästföreläsningar, språkdagar, karriärdagar, nytt läromaterial, kulturella evenemang på skolorna, informationskampanjer för elever i lägre årskurser och utbytesprogram med Tyskland.

Vända nedåtgående trend

Urvalet har gjorts av representanter från Tysk-Svenska Handelskammaren, Tyska Ambassaden Stockholm, Goethe-Institut Schweden samt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Bakgrunden till initiativet är målsättningen att vända den nedåtgående trenden för tyska språket i skolan. När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags framtidschanser på Europas största marknad.

Tysk-Svenska Handelskammaren fortsätter nu att stödja skolorna i form av kontakter för studieresor, vidareutbildning av lärare, material och företagsbesök eller föreläsningar. Man kommer även att lyfta fram UR:s befintliga och kommande program på och om tyska språket.

– Det tar tid att vända en trend men vi har fått många uppmuntrande ord på vägen från så många håll: näringsliv, lärare, föräldrar och politiker. Vi har nu valt att särskilt prioritera grundskolorna för att på ett tidigt stadium påverka valet av språk i skolan, säger Ralph-Georg Tischer.

Läget i ekonomin – oktober

Written by Tony Harkén on måndag, 12 november 2018. Posted in Main 3, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1

I månadens Läget i ekonomin är sju av tio indikatorer fortsatt starka, vilket visar på ett bättre konjunkturläge än normalt.

De flesta variablerna uppvisade endast marginella förändringar. Stockholmsbörsen föll dock rejält och backade med 7,3 procent under månaden.

Ta del av - Läget i ekonomin – oktober

EU och Singapore – frihandels- och investeringsskyddsavtal undertecknat

Written by Tony Harkén on fredag, 26 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 6 - 3st

EU och Singapore har nu undertecknat tre olika avtal: ett frihandelsavtal, ett investeringsskyddsavtal samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete.

Undertecknandet skedde 19 oktober. Frihandelsavtalet väntas träda i kraft 2019.

Singapore är Sveriges största exportmarknad bland ASEAN-länderna och frihandelsavtalet med Singapore är det första i sitt slag med ett av dessa länder.

Frihandelsavtalet är omfattande och innehåller förutom marknadstillträde även skrivningar på en rad områden såsom bland annat tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, handelsprocedurer, handelspolitiska skyddsåtgärder, tjänstehandel, offentlig upphandling, immaterialrätt och hållbar utveckling.

Frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet kommer nu att skickas till Europaparlamentet för godkännande. Därefter kommer frihandelsavtalet att träda ikraft medan investeringsskyddsavtalet behöver ratificeras av EU:s medlemsländer. Partnerskaps- och samarbetsavtalet kräver ratificering av EU:s medlemsländer och lämnas till Europaparlamentet innan det formellt kan träda i kraft.

EU-kommissionens webbportal för frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet med Singapore

EU-kommissionens pressrelease på svenska

Sveriges handel med Singapore

Källa - Kommerskollegium

Angeläget att visa vad frihandel genererar

Written by Tony Harkén on onsdag, 24 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 8 - 3st

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram?

I en ny rapport ger Kommerskollegium en översikt. Projektledare Per Altenberg förklara varför.

Ta del av - Angeläget att visa vad frihandel genererar

Bottenbetyg för Sveriges gränskontroller

Written by Tony Harkén on måndag, 22 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 7 - 3st

Sveriges gränskontroller totalsågas av EU i hemligstämplad rapport.

Kritiken från EU-kommissionen mot Sveriges yttre gränskontroller, som uppmärksammades för några veckor sedan, visar sig nu vara mycket mer omfattande än vad som tidigare varit känt, visar Ekots granskning.

Ekots granskning visar att stora delar av gränskontrollverksamheten bryter mot EU:s regler - något som omedelbart måste åtgärdas, enligt en sekretessbelagd rapport.

"Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer."

Ta del av - https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7070744

Kraftigt ökat värde på skogsindustrins export

Written by Tony Harkén on fredag, 19 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 8 - 3st

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets tredje rapport över utvecklingen för branschen.

– Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018. Priserna är höga och har i vissa fall stigit till rekordnivåer samtidigt som efterfrågan har utvecklats relativt stabilt. Detta gäller för såväl massa och papper som för sågade trävaror, säger Kerstin Hallsten, ny chefsekonom på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna presenterar idag årets tredje rapport över den ekonomiska utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher. Många av världens ekonomier befinner sig idag i högkonjunktur. Sverige är inget undantag och de senaste årens starka tillväxt är delvis kopplad till den förstärkta internationella konjunkturen som gynnat svensk export.

– BNP-tillväxten har varit stark under första halvåret i år. Flera indikatorer och utvecklingen internationellt tyder på en god utveckling för resten av året och även nästa år, även om tillväxten bromsar in, säger Kerstin Hallsten.

Under det första halvåret 2018 har exportvärdet för skogsindustrins produkter ökat med drygt nio procent jämfört med föregående år. Det totala värdet landar på 84,2 miljarder kronor i löpande priser. Värdet har ökat till följd av hög efterfrågan och stigande priser. SCB:s exportprisindex för trävaror steg med 20 procent mellan augusti i år och augusti förra året.

Stigande priser, oförändrade volymer

– På massa- och pappersbruken har produktionen legat på ungefär samma nivåer hittills i år som under motsvarande period 2017. Nu börjar vi se en ökning av produktionen som en följd av att nya produktionslinjer har tagits i bruk. Vi räknar med att se effekter av ytterligare kapacitetsökningar under 2019, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Svenska sågverk har gynnats av de stigande priserna på trävaror. Efterfrågan är stark, inte minst från Europa som har en stabil och god byggaktivitet. Däremot har de utomeuropeiska marknaderna utvecklats något sämre än förväntat. Det gäller inte minst efterfrågan från Kina, som har minskat under året.

– Samtidigt har de svenska sågverken haft svårt att möta upp med ökade produktionsvolymer. Sommarens torka innebar ett avbräck i avverkningen och det råder också hård konkurrens om råvaran, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker inom sågade trävaror på Skogsindustrierna.

Tecken på inbromsning i ekonomin

Enligt Kerstin Hallsten finns det tecken på att tillväxten dämpas i Sverige och även i andra länder. En inbromsning är också rimligt att förvänta sig inte minst för att konjunkturpolitiken är inriktad på att stabilisera ekonomin. Det finns samtidigt ett flertal risker och finansiella sårbarheter som kan leda till en betydligt sämre utveckling framöver.

– Pågående handelskonflikter, osäkerheten kring Brexit och risker för dåligt utfall av förhandlingarna, politisk instabilitet i tillväxtländer, och dessutom ett ökat risktagande under senare år, är några av de omvärldsfaktorer som kan påverka svensk export och konjunktur negativt. I Sverige utgör dessutom fastighetspriserna och hushållens höga skuldsättning en tydlig risk, liksom hur bostadsinvesteringarna

kommer att utvecklas framöver, säger Kerstin Hallsten.

Framtidstro hos sågverken

Trots en kraftig inbromsning i påbörjad nybyggnation i Sverige finns framtidstro hos sågverken.

– Medan det starka allmänna konjunkturläget fram till nu har varit huvudorsaken till ökad konsumtion av trä, förväntar vi oss att de stora investeringarna inom träbyggindustrin i kombination med det stora intresset för att bygga i trä kommer att påverka konsumtionen allt mer de kommande åren, säger Magnus Niklasson.

Skogsnäringens betydelse för regional välfärd

Rapporten tar även upp skogsnäringens stora betydelse för regional ekonomi. Skogsindustriernas beräkningar visar att i åtta av landets län kan fler än 2000 välfärdstjänster finansieras av skatteintäkter från direkt och indirekt sysselsatta i skogsnäringen.

I Västernorrland och Norrbotten bidrar skogsnäringen, genom kommun- och landstingsskatter, för nio procent av skatteintäkterna. Även om den relativa betydelsen av skogsnäringen är högst i dessa län visar beräkningarna att betydelsen i absoluta tal är jämnt fördelat över landet, men med en tyngdpunkt i Småland.

Rapport - www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/sa-gar-det-for-skogsindustrin-oktober-2018.pdf

KällaSkogsindustrierna

 

Kina vill öka industrialiseringen av landets träbyggande

Written by Tony Harkén on onsdag, 17 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 8 - 3st

Att bygga hållbara städer blir avgörande för övergången till ett fossilfritt samhälle världen över.

Sverige och Kina har en tydlig ambition att dela och utveckla kunskap inom hållbart byggande inriktat på smarta lösningar.

Från den 15 oktober besöker en kinesisk delegation Europa med start i Sverige för att ta del av europeiskt modernt träbyggande.

MOHURD, The Ministry of Housing and Urban-Rural Development i Kina, besöker Europa för att lära sig mer om modernt träbyggande och börjar med Sverige. Syftet är att ta del av både färdigställda trähus, planerade träprojekt och unika produktionslinjer för korslimmat trä och husmoduler.

Värd för besöket är European Wood, ett europeiskt samarbete inom träindustrin där branschorganisationen Svenskt Trä är en viktig och drivande del. Samarbetet i European Wood fokuserar på att bistå MOHURD i utvecklingen av regelverk och standarder, samt överföra kunskap om material och byggprocess.

- Svenskt Trä har ett viktigt samarbete med den kinesiska delegationen. Vi visar stolt upp projekt och anläggningar för att lyfta fram Sveriges ledande position inom industriellt träbyggande, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Sverige är utgångspunkt för MOHURDs Europabesök som startar på Näringsdepartementet för att diskutera Sverige och Kinas Memorandum of Understanding, MoU, en avsiktsförklaring tecknad år 2017. Avsiktsförklaringen lyfter bland annat fram energieffektivt, grönt och hållbart byggande, däribland träkonstruktion, som ett särskilt samarbetsområde. Resan fortsätter sedan för att se exempel på industriellt träbyggande i hela Sverige.

- Kina har en uttalad trästrategi och tydlig inriktning för att nå de uppsatta klimatmålen. Kina är samtidigt världens största byggmarknad och deras beslut att satsa på mer träbyggande ger därför betydelse för både svensk export och klimatet, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Program för MOHURDs Sverigebesök

Sverigevisiten inleds den 16 oktober i Stockholm när MOHURD besöker de två populära trähusen Strandparken i Sundbyberg.

Onsdagen den 17 oktober bär det av mot Norrbotten för att besöka Lindbäcks Bygg i Haraholmen. En produktionsanläggning för flerbostadshus i trä med fokus på nya innovativa tekniska lösningar för att upprätthålla en smart, effektiv och säker produktionsprocess. Lindbäcks målsättning är att anläggningen ska bli Europas modernaste för produktion av flerbostadshus. Fabriken har varit igång sedan december 2017.

Nästa stop blir Västerbotten och Martinsons nya produktionslinje för KL-trä i Bygdsiljum, Skellefteå, som var den första i Sverige.

På torsdagen den 18 oktober förevisas Ekorrens parkeringshus. Stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt av limträbalkar och KL-trä. Men en bruttoarea på 6 600 kvm är detta parkeringshus Nordens första i trä och väcker stort internationellt intresse.

Därefter besöker MOHURD Morö Backe skola som är byggd i massivträ levererat av Martinssons i Bygdsiljum. Skolan är platsbyggd med en limträstomme, träfasad och stora delar KL-trä i bjälklag och väggar. Morö Backe skola invigdes tisdagen den 2 oktober 2018.

Efter besöken i Västerbotten visas en sammanfattande presentation av det kommande Skellefteå kulturhus och hotell som kommer att byggas i trä.

Västerbottenbesöket avslutas hos RISE, Research Institute Sweden, i Skellefteå. En presentation visas av hur RISE samarbetar med träindustrin och kommunen i utvecklingen av träbyggandet.

Kina som tillväxtmarknad

Kina är en intressant tillväxtmarknad för svenska sågade trävaror och branschorganisationen Svenskt Trä har sedan 2013 arbetat aktivt för att stödja svenska sågverksföretag på den kinesiska marknaden. År 2012 exporterade Sverige 100 000 kubikmeter sågade trävaror till Kina.

År 2017 satte exporten från Sverige till Kina nytt rekord på cirka 920 000 kubikmeter eller 1,7 miljarder SEK (190 MUSD). Sedan några år tillbaka har Kina etablerats som en prioriterad och en av Sveriges största exportmarknader för sågade trävaror.

Källa – Svenskt Trä

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

Written by Tony Harkén on måndag, 15 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st, Main 5

Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.

En färsk OECD-rapport visar att Sverige tappar mark i arbetet mot regelkrångel. Två områden sticker ut. Sverige brister när det gäller att utvärdera vilken effekt en ny lag får och att engagera fler i lagstiftningsarbetet.   

Juristen Göran Grén vilar inte på hanen. Han slår fast att läget är alarmerande. Krafttag behövs för att komma till rätta med problemen.

Ta del av OECD-RAPPORT & KRÅNGELSVERIGE

Konkurserna fortsätter att öka – upp 13 procent i september

Written by Tony Harkén on söndag, 14 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4, Main 7 - 3st

I september gick 448 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Detta är fjärde månaden i rad där antalet konkurser ökar och likt tidigare månader har flera riktigt stora företag försatts i konkurs. Totalt drabbades 1 791 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs i september, en ökning med 88 procent.

De senaste tre månaderna har konkurserna ökat kraftigt i hela Sverige. September är inget undantag. Totalt registrerades 448 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 369 samma månad förra året. På årsbasis har 4 526 företag försatts i konkurs, en ökning med nio procent.

– September förstärker det trendbrott som vi noterat sedan juni. Konkurserna ökar rejält i hela landet och det är dessutom några riktigt stora företag som gått i konkurs även denna månad. Utvecklingen är oroväckande, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Denna månad försattes flera stora företag i konkurs. Största konkursen är Johnsson & Almén Entreprenad AB i Norrköping. Byggfirman har funnits sedan 2003 och omsatte enligt senaste bokslutet 242 miljoner med totalt 40 anställda. Även Arbetsförmedlingens stora leverantör, Radix Kompetens, har skickat in en konkursansökan. Denna konkurs drabbar hela 297 anställda i Malmö och de omsatte 177 miljoner. Ytterligare en stor konkurs denna månad är säljorganisationen Bafob AB med 174 anställda i Bromma och 155 miljoner i omsättning.

Många anställda drabbades av konkurser i september. Totalt påverkades 1 791 medarbetare när deras arbetsgivare gick i konkurs denna månad. Det är en ökning på 88 procent jämfört med samma period i fjol.

Samtliga tre storstadsregioner uppvisar en ökning sett till årets första nio månader. Västra Götaland ökar med 17 procent, Stockholm med nio procent och Skåne med fyra procent.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

  Sep
2018
Sep
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 4 8 44 49 -10%
Dalarna 11 9 114 107 7%
Gotland 0 2 11 24 -54%
Gävleborg 13 8 108 111 -3%
Halland 13 11 103 93 11%
Jämtland 7 9 41 47 -13%
Jönköping 11 10 96 104 -8%
Kalmar 8 7 78 62 26%
Kronoberg 8 7 55 59 -7%
Norrbotten 7 14 89 95 -6%
Skåne 55 64 633 606 4%
Stockholm 160 121 1 529 1 409 9%
Södermanland 12 9 120 99 21%
Uppsala 22 9 171 138 24%
Värmland 10 9 104 82 27%
Västerbotten 11 4 77 85 -9%
Västernorrland 9 10 90 84 7%
Västmanland 6 11 88 102 -14%
Västra Götaland 50 45 636 544 17%
Örebro 15 8 145 106 37%
Östergötland 16 18 130 135 -4%
Ej definerat 0 3 64 21  
Totalt 448 396 4 526 4 162 9%

 
10 största aktiebolagskonkurserna under september 2018

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Johnsson & Almén Entreprenad AB 242 913 40 NORRKÖPING
2. Radix Kompetens AB 177 142 297 MALMÖ
3. Bafob AB 155 255 174 BROMMA
4. M2 Retail Solutions Aktiebolag 95 794 39 RYDÖBRUK
5. Originalbagarn AB 65 209 34 BROMMA
6. Mälarvikens Tak och Bygg AB 61 016 5 SOLNA
7. Andra chansen AB 51 947 94 UPPSALA
8. Faroy AB 41 186 14 VÄXJÖ
9. Originalbagarn i Nynäshamn AB 40 408 31 STOCKHOLM
10. Sportbaren i Umeå AB 39 778 33 UMEÅ

Konkursstatistik per den 1 oktober 2018, se bilaga som omfattar:

  • Antal aktiebolagskonkurser under 2016, 2017 och 2018 uppdelat per månad
  • 10 största konkurserna under månaden
  • Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Creditsafe är ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. Vi bedömer kreditvärdighet hos både företag och privatpersoner och erbjuder en mängd smarta tjänster för kreditkontroll. Varje sekund hämtas 12 kreditupplysningar från våra databaser, vilket gör Creditsafe till världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation. Creditsafe har 90,000 kunder och arbetar från 18 internationella kontor i 12 länder.

Rapport om 'Sveriges inkubatorer 2018'

Written by Tony Harkén on söndag, 14 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 8 - 3st

SISP, branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, har precis släppt en rapport gällande inkubatorer, deras betydelse, arbete och resultat.

Inkubatorer erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag. De finns över hela landet och ökar tillväxten av nya kunskapsintensiva företag och stimulerar näringslivsutvecklingen både lokalt och regionalt.

Affärsutvecklare vid inkubatorverksamheterna inom Swedish Incubators & Science Parks medlemsnätverk har tagit fram en rapport tillsammans med branschföreningens kansli: 'Sveriges inkubatorer 2018'.

– "Inkubatorerna i Sverige har flera decenniers erfarenhet av att utveckla kunskapsintensiva företag med innovativa affärsmodeller och flera av dem finns bland de högst rankade i världen. Samtidigt medför global konkurrens, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle att behovet av innovation ökar. Rapporten 'Sveriges inkubatorer 2018' är ett sätt att belysa de värden inkubatorerna bidrar med till samhällsutvecklingen.", säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Det finns idag ett 40-tal företagsinkubatorer i Sverige. Inkubatorernas ägare och uppdragsgivare är i huvudsak kommuner, regioner, lärosäten och svenska staten. 

– "Vi på GU Ventures är oerhört stolta över att vi kunnat dra vårt strå till stacken. Vi är taggade på att utveckla våra erbjudanden framgent tillsammans med alla inkubatorer och science parks, för att göra ett ännu bättre jobb och kunna bidra till samhällets utveckling.", berättar Klementina Österberg, vd GU Ventures. 

Ett av GU Ventures företag, CELLINK, har uttalat sig i rapporten:

– "GU Ventures har spelat en vital roll för CELLINK i vår tillväxt både i Sverige och ut mot europeiska marknaden. GU Ventures var ett klart val eftersom de fokuserar inom Life-science industrin, vilket är där vi arbetar. Vi har fått förtroendet och styrkan att växa starkt från GU Ventures och vi är otroligt nöjda med dem.", berättar Erik Gatenholm, grundare och vd CELLINK.

Läs hela rapporten Sveriges inkubatorer 2018 här.

Handelsmötet mellan Sverige och Sydafrika – lämna synpunkter

Written by Tony Harkén on onsdag, 10 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 4, Main 6 - 3st

Upplever ditt företag problem i handeln med Sydafrika? Nu finns det möjlighet att under Sveriges möte med Sydafrika ta upp olika problem vid export, import och investeringar.

Mötet som hålls på ministernivå äger rum i mitten av november. Senast 24 oktober behöver vi på Kommerskollegium få in företagens synpunkter.

Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Problemen kan gälla handel med varor, tjänster och investeringar. Kommerskollegium är därför angeläget att få input från företag. Ring eller mejla.

Ansvarig utredare: Ingrid Berglund, 08-690 48 21, och Annika Widell, 08-690 48 44.

E-post för skriftliga synpunkter: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Frågor som kan fungera som stöd när ditt företag ska ge en problembeskrivning (använd gärna engelska):

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda?
  • Hur påverkar problemet företaget? Har det lett till förlorade affärsmöjligheter?
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag redan tagit upp problemet med de sydafrikanska myndigheterna själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?

Källa – Kommerskollegium

Gör en patentvärdering - inför finansiering och samarbeten

Written by Tony Harkén on tisdag, 09 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Main 7 - 3st

Hos växande teknikföretag är behovet av externt kapital ofta stort. Men det kan vara svårt att bevisa värdet i bolaget utan starka intäktsströmmar.

Genom att göra en patentvärdering kan teknikföretag konkretisera och belysa värdet i bolaget för potentiella investerare eller samarbetspartner.

Det finns en hel del data och empirisk forskning kring vad som driver värde hos patent och patentportföljer. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och undersöka ett antal signifikativa värdeindikatorer går det att beräkna ett uppskattat monetärt värde på ett patent eller en patentportfölj.

Under seminariet kommer vi att gå igenom:
- Hur går en patentvärdering till?
- Vad driver värde hos patent och patentportföljer?
- Vilka legala risker påverkar värdet negativt?
- När bör man göra en patentvärdering?
- Case study - genomförda patentvärderingar

Talare:
Mathias Loqvist, Managing Partner, European Patent Attorney, Groth & Co
Kaffe och frukostsmörgås serveras från kl 8:00.

Datum: Tisdag 23 oktober 2018

Tid: 8:30-9:30 (Frukost serveras från 8:00)

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Kostnad: Gratis. No-shows debiteras med 500 kr.

Välkommen!
Groth & Co

Anmälan görs här --> https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414A5E477943425D4B7340/43405B4172404A5D477447425E4B71

Betsson Group Wins Top Online Gaming Affiliate Award

Written by Tony Harkén on lördag, 06 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 2, Right bottom - 8st

Betsson Group is proud to announce that it has received one of the highest accolades when it comes to the online gaming affiliate arena, with its affiliate offering named ‘Best Affiliate Programme 2018’ at the prestigious EGR Italy Awards.

Hosted at Aldrovandi Villa Borghese, in the heart of Rome, the fifth edition of the EGR Italy Awards brought together the largest online gaming operators and service providers operating in the Italian market. This is the first time that the EGR Italy Awards has introduced the ‘Best Affiliate Programme of the Year’ category, meaning that Betsson Group is truly leading the way with its affiliate programme in the Italian market.

Jesper Svensson, CEO for Betsson Group said, “We’re very proud to receive this award as the entire team has worked really hard to deliver excellence in everything that we do. It’s encouraging to see that the efforts done behind the scenes in offering our affiliate partners the highest possible level of service are being recognised.

Our multi-region and multi-brand offering gives our affiliate partners unrivalled flexibility to promote what works best for them and this award proves that our affiliate management teams are doing an amazing job.”

To learn more about the award-winning affiliate partnerships programme by Betsson Group, visit www.BetssonGroupAffiliates.com.

Får Sverige behålla nästa Spotify?

Written by Tony Harkén on fredag, 05 oktober 2018. Posted in Sverige, Artiklar om Sverige, Main 1, Main 7 - 3st

Storföretagens betydelse för den svenska ekonomin kan inte överdrivas. Dessvärre har flera av morgondagens storföretag inom tech-branschen valt att lämna Sverige.

Frågan är vad som krävs för att vi ska kunna behålla nästa generation av snabbväxande företag.

Spotify, King, ISettle – listan på snabbväxande techföretag som startats i Sverige kan göras lång. Tyvärr är listan över bolag som lämnat landet nästan lika lång.

Trots att vi ligger i framkant i uppstartandet av nya Unicorns, techföretag som värderas till mer än en miljard dollar, väljer många av dem senare att flytta utomlands.

Läs mer

sverige
  • Sverige framställs som ett land i förfall

    Filmaren Ami Horowitz har precis återvänt till USA från Sverige och påstår sig ha upptäckt mellan 30 och 40 ”No Go Zones”, stater inom staten där svensk lag inte gäller, dit svensk polis inte vågar sig in. Läs mer...

Klockan i Sverige

SE - Time