.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Vilken framtid har industriproduktion i Sverige?

Written by Cecilia Helland on fredag, 15 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Flera länder med USA och Tyskland i spetsen har antagit ambitiösa strategier för att återta industriproduktion.

Vad behöver Sverige göra för att ha en konkurrenskraftig industri i framtiden och inte hamna på efterkälken?

Den brännande frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 27 november. Medverkar gör bland andra professor David M. Hart, rådgivare för president Barack Obamas stora satsning för att få avancerad industriproduktion till USA.

Under en lång följd av år har industriproduktion flyttat från USA och Europa till låglöneländer. Men tecken finns på att pendeln håller på att svänga och att allt fler företag börjat flyttar hem produktion från låglöneländer. Begreppet re-industrialisering har hamnat högt på den politiska dagordningen.

Flera länder, med USA och Tyskland i spetsen, har antagit ambitiösa strategier för att ta hem avancerad industriproduktion. På VINNOVAs årskonferens den 27 november diskuteras vad Sverige behöver göra för att behålla positionen som framstående industriland och inte hamna på efterkälken när andra länder nu satsar stort.

Medverkar gör bland andra professor David M. Hart, rådgivare åt president Barack Obama när USA utarbetade sin strategi för industriell tillverkning, och professor Detlef Zühlke som berättar om Tysklands stora satsning ”Industry 4.0”. Doris Schroecker från EU-kommissionen berättar om kommissionens strategi för att stärka Europas konkurrenskraft. 

Företrädare för näringslivet ger sin syn utifrån sina erfarenheter av investeringsbeslut, bland dem Alan Begg, Senior Vice President på SKF Group Technology and Development, Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology och Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Head of Global Industrial Development, på Scania CV.

Från den politiska arenan medverkar Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som talar om vad han anser behöver göras för att stärka Sveriges konkurrenskraft och miljöminister Lena Ek som talar om produktion för en hållbar värld.

Tid: Onsdag den 27 november kl 10- ca 16.30
Plats:
Stockholm Waterfront Congress Centre

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se

 

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Written by Cecilia Helland on fredag, 08 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Bättre för Griskött- och mjölkföretagen, sämre för växtodlingsföretagen

I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. En viss ljusning kan anas för grisköttsföretag, liksom höjda mjölkpriser förbättrar lönsamheten i mjölkföretagen.

I alla animalieföretag påverkar foderpriset lönsamheten negativt och för växtodlingsföretagen försämras lönsamheten beroende på lägre spannmålspris inför nya skördesäsongen och bedöms till den sämsta på tre år. Även nötköttsföretagens lönsamhet sjunker något då höjda foderkostnader ätit upp avräkningsprishöjningar. Lönsamheten i Grisköttsföretagen har en fortsatt förbättring om än svag. Genom höjda mjölkpriser förbättras också lönsamheten i mjölkföretaget till över 2011 års nivå.

– Vi bedömer att det bara är 25 procent av lantbruksföretagen som når en långsiktig lönsamhet under 2013, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk. Medelgårdarna som följs grundar sig på verkliga företag och för 2013 nås inte långsiktig lönsamhet i medelföretaget.

För griskötts- och nötköttsföretagen inleddes året med bra slaktpriser. Men nivåerna pressades under året till stor del beroende på importtryck. Mjölkpriserna i Sverige har speglat internationella uppgången men ändå är det långt tills att medelgården når långsiktig lönsamhet.

– Med den kostnadsmassa som finns i svenska jordbruket behöver produktpriserna höjas med 15-25 procent från 2013 års nivå för att medelgården ska ha stabil lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult.

För att skapa långsiktig lönsamhet behöver arbete ske på både intäkt- och kostnadssidan. Det krävs att företagaren har en effektiv organisation och produktion. Enskilda företagaren behöver arbeta med strategier för att förbättra sina affärer, komma ut på marknaden samt utveckla sitt affärsmannaskap för att klara de globala marknadsrörelserna ännu bättre än idag.

Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och annan service med arbete.

Om Lantbrukets Lönsamhet

I LRF Konsults rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamheten 2013 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För mjölkföretaget saknas det 6 procentenheter för att nå den långsiktiga nivån. För grisköttsföretaget saknas det 11 procentenheter eller cirka 19 procent högre djurintäkter under 2013. För Växtodlingsföretaget saknas 13 procentenheter.

Turkiet världens största journalistfängelse

Written by Cecilia Helland on torsdag, 07 november 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Turkiets premiärminister Erdogan är på charmoffensiv och har idag träffat statsminister Fredrik Reinfeldt.

Men under Erdogans styre har Turkiet utvecklats till världens största journalistfängelse. 62 journalister sitter inspärrade i landet idag, trots att de bara gjort sitt jobb. Mängder har fått sparken, resten tystnat av rädsla. 

Ta del av mer informationen här

Ökad framtidstro inom transportnäringen

Written by Cecilia Helland on måndag, 14 oktober 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

TransportIndikatorn visar en stark ökning för kvartal tre och stiger 14 enheter från minus nio till fem.

Återhämtningen i världsekonomin och ECB:s insatser i euro-zonen har varit bidragande till att förtroendet stärkts bland företagen de senaste månaderna.

TransportIndikatorns ökning innebär att andelen optimistiska företag är den största på två år. Resultat beror på att många företag tror att omsättningen kommer att öka i det egna företaget.
Optimismen har också stärkts när det gäller omsättningsökningar i branschen som helhet i förhållande till föregående kvartal. Transportföretagen är emellertid mindre optimistiska rörande utvecklingen av antalet anställda, både i det egna företaget och i branschen som helhet.

- Med en ökning på 14 procentenheter kan vi se att optimismen inom transportnäringen är större än på två år. Viktiga ekonomier går också åt rätt håll, men läget är fortfarande skört och vägen framåt kantas av orosmoln i omvärlden, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

För Sveriges del är det positivt att det kommer något ljusare signaler från euro-området och USA som är viktiga exportmarknader för svensk industri. Hittills i år har såväl export som investeringar fallit kraftigt i Sverige, men i takt med att omvärldsefterfrågan nu sakta stärks väntas export och investeringar vända åt rätt håll. Detta går dock i långsam takt och liksom tidigare är det fortsatt de köpstarka hushållen som håller uppe BNP den närmaste tiden. 

TransportIndikatorn för tredje kvartalet 2013 landar på 5 (-9 för kvartal 2, 2013).

TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.

Bara veckor kvar till Swedish Riders Trophy

Written by Tony Harkén on tisdag, 10 september 2013. Posted in Main 2, Right bottom intervju, Sverige, Artiklar om Sverige

Nu är det bara några veckor kvar till starten av den nya hoppligan Swedish Riders Trophy, en av de största satsningarna som gjorts i svensk hoppsport.

Lördagen den 28 september 18:00 rids första delfinalen på Helsingborgs Fältrittklubbs anläggning i Helsingborg. Ryttarna kvalar till delfinal på fredagen och lördagsförmiddagen.

Intresset från ryttarna är enormt och startplatserna tog slut på mindre än en timma. Över 100 ekipage står nu på väntelistan. 

Toppryttare som Peder Fredricson, Niklas Arvidsson och Douglas Lindelöw kommer, liksom unga lovande ryttare som Stephanie Holmén. Prissumman i delfinalen är 150 000 kr. Totalt är det 1,2 miljoner kronor som delas ut i serien Swedish Riders Trophy.

- Serien ligger också linje med den nya hopporganisationen där vi ska satsa på lovande kommande ryttare, , säger Annika Ersgård, sportchef hoppning på Svenska Ridsportförbundet.

Bakom hoppsatsningen står Timothy Smart i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. Investeringen är långsiktig med målet att öka intresset för Sveriges näst största idrott, såväl som att ge talangfulla ryttare chansen att utvecklas till toppnivå på hemmaplan.

TV-kanalen Horse1, som har premiär 23 september, kommer att direktsända de fem deltävlingarna och finalen och finns naturligtvis på plats i Helsingborg för premiäromgången.

Hälften av travhästuppfödarna borta inom tre år

Written by Tony Harkén on onsdag, 04 september 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Varannan uppfödare uppger att det är mycket eller ganska sannolikt att de inte längre kommer att föda upp travhästar om tre år.

– Det är ytterst ovanligt att se en sådan uppgivenhet hos en yrkesgrupp, säger TNS/SIFO:s affärsområdeschef, Per Söderpalm.

Under våren genomförde TNS/SIFO på uppdrag av Svensk Travsport en undersökning riktad till travsportens olika intressenter. Frågorna har handlat om hur man ser på travets förutsättningar, verksamhetsvillkor och drivkrafter.

– Djur- och hästintresset framträder oerhört tydligt hos alla intressentgrupper. Det är uppenbart att travsporten är en bransch med stor passion för hästar, säger Per Söderpalm.

Det finns drygt 2 000 travhästuppfödare i Sverige och senast registrerades 3 500 svenskfödda föl. Under 2000-talet har antalet födda travhästföl minskat med 37 procent och den negativa trenden synes accelerera ytterligare enligt undersökningen från TNS/SIFO.

Den svenska travhästuppfödningen skapar grunden för 900 tävlingsdagar på 33 travbanor runt om i landet.

Orimliga villkor slår mot travet

– Undersökningsresultatet är djupt oroande. Det här är ännu ett bevis på att de ekonomiska förutsättningarna för de aktiva inom travsporten kraftigt har försvårats de senaste åren. Det beror till stor del på att villkoren för spel på hästar gått från att vara ganska goda till idag helt orimliga. Det slår nu hårt mot travet, säger Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist.

Den svenska modellen där ATG har ensamrätt på spel på hästar och där allt överskott går tillbaka till hästsporten fungerar inte längre som det var tänkt.

Idag belastas ATG med världens högsta skatt på travspel och hårda marknadsföringsrestriktioner medan utländska spelbolag inte betalar skatt i Sverige eller något till hästsporten och som marknadsför sina spel mer eller mindre utan några restriktioner. En ohållbar situation och ATG har tappat en miljard i spel på två år.

– Den 31 oktober ska trav- och galoppsporten träffa ett nytt avtal med staten. Vi behöver omedelbart en lägre spelskatt och förbättrade kommersiella villkor för ATG så att de kan stärka sin konkurrenskraft på den nya spelmarknaden. På sikt ser vi en spelmarknad där bolagen konkurrerar med lika villkor, säger Hans Ljungkvist.

Hästsporten beräknas sysselsätta 30,000 personer som till största del arbetar på landsbygden.

Dyr regelbörda för svenska företag

Written by Cecilia Helland on onsdag, 04 september 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Regeringen måste lägga mer fokus på att förenkla skattesystemet, konstaterar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Antalet nyetableringar av företag skulle öka med åtta procent om skatteadministrationen för företagen minskade med tio procent.

Enligt Världsbanken lägger en genomsnittlig svensk företagare omkring 122 timmar per år för att leva upp till skattelagstiftningens krav. Det motsvarar drygt 30 miljarder kronor i direkta lönekostnader.

Ta del av rapport Företagsbeskattning och skatteregelbördan

Sveriges Byggindustrier - Botten är nådd

Written by Cecilia Helland on måndag, 02 september 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Den svaga tillväxten för svensk ekonomi under fjolåret bromsar utvecklingen för byggindustrin i år.

Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2013-2014, vilket gör att bostadsinvesteringarna stiger. Lokal- och anläggningsinvesteringarna agerar sänke för branschen i år, men bidrar till återhämtningen under 2014. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går långsamt åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att successivt förbättras. Det är hushållen som kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var deras optimism som lyfte bostadsbyggandet under inledningen av året.

– Vi ser en tudelad bransch där framför allt byggandet av flerbostadshus går relativt bra medan både lokal- och anläggningssektorn utvecklas negativt i år. På bostadssidan drar dock ombyggnadssegmentet ner investeringstillväxten. Nästa år kommer infrastrukturbyggande och bostadsinvesteringar att driva återhämtningen för byggindustrin, säger Johan Deremar, nationalekonom

2588 stycken elbilar i Sverige 1:a augusti 2013

Written by Tony Harkén on söndag, 04 augusti 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Den 1 augusti 2013 var beståndet av laddbara elbilar i Sverige 2588 stycken. Det är en ökning av beståndet med 62% procent sedan årsskiftet.

Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige. Siffrorna tas varje månad fram av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom e-mobility.

Den totala andelen laddbara elbilar uppgår idag till 0,06 procent av Sveriges bilflotta, vilket innebär en ökning med 994 stycken sedan årsskiftet. Helt batteridrivna elbilar uppgår till totalt 1264 fordon och laddhybrider uppgår till 1324 fordon. Bruttokvoten av antal laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är idag 0,16 att jämföra med 0,17 i föregående månads mätning.

– Juli månads beståndsökning var den sämsta över hela året, med endast 73 stycken fler registrerade elbilar i trafik än under juni månad. Jag tror inte att intresset för elbilar har blivit iskallt, utan snarare tvärtom. Många sitter och inväntar leveranser av sina kommande elbilar och en del har tyvärr fått vänta lite extra länge. Nedgången i beståndsökningen beror nog främst på en kombination av semestertider och innestående orders, säger Andy Rietschel, vd på Easycharge.

Easycharge publicerar varje månad återkommande statistik kring elbilsbeståndet i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara elbilaroch ger en mer enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat belyses olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och lokaliseringsuppgifter för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elbilar och marknadsöversikt.

Svenska myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Written by Cecilia Helland on fredag, 19 juli 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Endast 12 av 289 myndigheter uppfyller Handisams 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning.

Detta trots att det gått tolv år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.  

– En del myndigheter har gjort ett bra jobb men generellt sett är jag besviken eftersom allt för många brister i tillgänglighetsarbetet, trots att man haft väldigt lång tid på sig att planera och genomföra arbetet, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Myndigheterna måste bland annat ta bort trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna, se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada och kunna erbjuda information på lättläst svenska och i punktskrift.

Men så många som 54 myndigheter har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och nästan hälften har inte tagit ett enda steg framåt. Ingen av landets polismyndigheter, domstolar eller statliga museer lever upp till kraven. Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till
exempel Exportkreditnämnden, Tingsrätten i Stockholm, Polismyndigheten i Norrbotten län, Riksantikvarieämbetet och Högskolan i Dalarna

Handisams erfarenheter visar att framgångsfaktorerna för myndigheternas tillgänglighetsarbete är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet.

Undersökningen visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.  

– Den fysiska tillgängligheten är en förutsättning för att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Det kan inte nog understrykas vilken betydelse myndigheterna har att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten, säger Carl Älfvåg.


Öppna Jämförelser – Gör ett besök
Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor,
länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar. 

12 myndigheter med full pott
Boverket 
Diskrimineringsombudsmannen
Handisam
Högskolan i Borås
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Myndigheten för tillgängliga medier
Post- och telestyrelsen
Riksdagsförvaltningen
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Umeå universitet

Muthärva på Migrationsverket växer

Written by Tony Harkén on onsdag, 26 juni 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Ytterligare personer misstänks nu för brott i utredningen om korruption på Migrationsverket i Malmö.

Den pågående korruptionsutredningen mot tre anställda, som själva invandrat till Sverige, på Migrationsverket i Malmö sväller och omfattar nu ännu fler personer och brottsmisstankar. ”Vi började med mutbrott, men har upptäckt att det finns annat i det också”, säger statsåklagare Schultz.

Enligt vad Sydsvenskan erfar finns det i utredningen uppgifter dels om att utländska personer har kunnat köpa sig en uppehållsrätt i Sverige genom att uppträda under en falsk identitet som EU-medborgare. Dessutom har enskilda personer också erbjudits att köpa permanent uppehållstillstånd i Sverige. Priset för dessa tjänster uppges ha legat mellan 100 000 och 150 000 kronor per person.

Ta del av mer information - Muthärvan på Migrationsverket i Malmö sväller

Svensk möbeldesign lockar formstarka opinionsbildare till Sverige

Written by Cecilia Helland on tisdag, 11 juni 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

27-29 juni kommer svensk design och Sveriges internationellt kända möbelindustri i fokus när tongivande europeiska arkitekter och journalister gästar Stockholm för exportsatsningen Swedish Midsummer Design Weekend.

Trä- och Möbelföretagen (TMF), VisitSweden och Stockholmsmässan samarbetar med målet att öka det utländska intresset för svensk möbeldesign och varumärket Sverige.

Totalt 60 utvalda internationella arkitekter och journalister från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien kommer delta i ett program späckat med svensk design, kultur och livsstil och det bästa Sverige kan erbjuda inom svensk möbelproduktion, vid en tid då Sverige och Stockholm är som vackrast. Deltagarna kommer att besöka ledande möbelproducenter, men även få ta del av svenska traditioner och livsstil som ursprung till svensk design. Bland annat får deltagarna uppleva midsommar och bjuds också på ett seminarium om svensk arkitektur och design.

Målet med Swedish Midsummer Design Weekend är att få Europas ledande opinionsbildare, som arkitekter och journalister, att blicka mot Sverige och innovativa svenska företag för att öka nyfikenheten på svensk design. Ambitionen är också att öka intresset för mässan Stockholm Furniture & Light Fair i februari.

- Möbelindustrin har utvecklats till en konkurrenskraftig spelare på den globala arenan, och svenska möbelföretag gör nu allt fler affärer utanför Sveriges gränser. Vi är världsmästare på att producera funktionella möbler utan att ge avkall på formen, och svensk industridesign är internationellt erkänd. Självklart är god design en av de viktigaste orsakerna till framgången, men också affärsmässighet, leveranssäkerhet, varumärkeskunnande och god arbetsmiljö är avgörande faktorer när vi gör affärer med utländska handelspartners, berättar Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF.

- I den här satsningen vill vi förmedla och förstärka de värden som de svenska leverantörerna står för, och kommunikationsbolaget VisitSweden kom in som en naturlig samarbetspartner redan från början.

Det svenska förhållningssättet till funktion, enkelhet och demokrati har påverkat utvecklingen av svensk möbeldesign genom åren. På VisitSweden är svensk livsstil, mode, design och naturupplevelser några av de ämnesområden som används i marknadsföringen av varumärket Sverige på lång sikt.

- Svensk design är ett av de områden som bidrar till att stärka Sverigebilden, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

- Det finns en självklar koppling mellan turism och kreativa näringar och vi ser nu allt fler företag och organisationer inom bland annat mat, mode, design och handel som vill samarbeta med oss i den internationella marknadsföringen.

Evenemanget har fått uppmärksamhet internationellt och de tillgängliga platserna fylldes snabbt. Sveriges ledande möbelproducenter har bidragit till programmet för Swedish Midsummer Design Weekend, och de senaste månaderna har de skapat ett unikt samarbete där gemensamma resurser och generös samverkan har gjort att ett evenemang i den här omfattningen kan bli möjlighet.

Medverkande företag: Abstracta, Blå Station, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Kasthall, Källemo, Lammhults, Materia, NC, Offecct, Röshults, Skandiform, Swedese samt Zero.
Samarbetspartner: Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & Light Fair.

För mer information om Swedish Midsummer Design Weekend - smdw.se

Sverige är det konkurrenskraftigaste landet i EU

Written by Cecilia Helland on söndag, 02 juni 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Sverige har i år avancerat från femte till fjärde plats på rankinglistan över världens mest konkurrenskraftiga länder.

Det innebär att Sverige fortfarande är det mest konkurrenskraftiga landet i EU. Sverige har en bra infrastruktur inom teknik och vetenskap och hög standard på utbildning, miljöåtgärder och sjukvård.

– Den utmärkta placeringen i år, och under de senaste åren, bevisar ännu en gång att Sverige har en gedigen konkurrenskraft. Det hänger inte minst ihop med att man både från politiskt håll och från näringslivet har en förmåga att anpassa sig till omvärldens föränderliga krav, säger professor Stéphane Garelli, chef för World Competitiveness Center.

USA, som kom tvåa efter Hong Kong förra året, har nu åter klättrat upp till första plats, bland annat tack vare återhämtningen inom finanssektorn och den internationella handeln. I Europa behåller Schweiz (2), Sverige (4) och Tyskland (9) sina effektiva och konkurrenskraftiga profiler. Detta står i kontrast till det övriga euroområdet som sjunker på grund av recession. Effekterna har varit särskilt svåra för Italien (44), Spanien (45) och Portugal (46) som alla har tappat flera platser i den totala rankingen. Japan har blivit mer konkurrenskraftigt (24) medan det för BRICS-länderna har gått åt olika håll: Kina (21) och Ryssland (42) stiger medan Brasilien (51) Indien (40) och Sydafrika (53) faller.

Economic Performance
I kategorin för ”Economic Performance” fortsätter Sverige att falla från förra årets sjuttonde till årets artonde plats. Landet har dock en bra placering i kategorin för ekonomisk mångfald (6) och hög BNP per capita (7). Men när det gäller ungdomsarbetslöshet för gruppen under 25 år, hamnar Sverige långt ner på listan. Sverige kommer på 43:e plats, medan grannländerna Norge och Danmark ligger mycket högre (7:e respektive 24:e plats). Ett högt levnadskostnads-index sänker också landets konkurrenskraft (45).

Government Efficiency
I denna kategori har Sverige klättrat ett steg och ligger nu på sjunde plats. I underkategorin ”Social Framework” kommer Sverige på andra plats. I enkäten till företagsledare placeras Sverige högt: protektionism hindrar inte affärsverksamhet, insyn i regeringens politik eller förvaltning av offentliga finanser. Precis som förra året kommer Sverige näst sist i rankingen av totala skatteinkomster i procent av BNP; endast danskarna har ett högre skattetryck. Sveriges moms är också en av de högsta i jämförelsen och att svenska företag betalar mer i sociala avgifter för sina anställda, är inte heller fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt.

Business Efficiency
Även i denna kategori har Sverige förbättrat sin placering, och går från femte till tredje plats. Lönerna är höga inom servicesektorn och bland företagsledare, vilket gör att landet hamnar på en 51:a respektive 50:e plats i dessa kategorier. Jämfört med många andra länder har svenska arbetare även låg total arbetstid och hamnar på en 42:a plats. Företagsledarnas positiva syn har inverkat även på den totala rankingen för denna kategori. Företagsledarna anser att de svenska storföretagen är mycket effektiva ur ett internationellt perspektiv. Vidare framkommer att företagens förmåga att anpassa sig till marknadssvängningar och företagens skulder, stärker konkurrensförmågan. Företagsledare anser också att det finns tillräckligt med kompetent och högutbildad arbetskraft i landet.

Infrastructure
Den väl utvecklade infrastrukturen är fortfarande Sveriges paradgren, och landet behåller sin andraplacering inom denna kategori. Det finns dock en del svaga punkter som hög försörjningskvot (53) och höga kostnader för fasta telefoner (44) och fast bredband (49). Positivt är att antalet svenska grundskoleelever per lärare är lägre än i övriga länder i rapporten (3). Sverige lägger också mycket pengar på forskning, utveckling och utbildning. I undergruppen ”Health and Environment” toppar Sverige även i år listan, mycket tack vare att man satsar på hälsovård och åtgärder för att komma till rätta med olika miljöhot. I undergruppen ”Education” klättrar Sverige tre placeringar uppåt till en förstaplats.

Tillbakablick
IMD genomförde sin förstaWorld Competitiveness Yearbook för 25 år sedan, 1988. År 1989 hade IMD en splittrad ranking och de mest konkurrenskraftiga avancerade ekonomierna var Japan, Schweiz och Nederländerna. Bland tillväxtmarknaderna ledde Singapore, Hong Kong och Malaysia vägen. Globaliseringen hade inte börjat. Kina, Ryssland och flera andra länder (varav vissa inte ens existerade som självständiga stater på den tiden) var inte inkluderade.

1997 hade vi en värld med växande global konkurrenskraft och IMD producerade den första enhetliga rankingen bland både avancerade ekonomier och tillväxtekonomier.

Här är de länder som har stigit och sjunkit mest sedan dess: Kina, Tyskland, Israel, Sydkorea, Mexiko, Polen, Sverige, Schweiz och Taiwan förstärkte alla sina positioner med minst 5 platser i rankingen. Däremot föll Argentina, Brasilien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien med minst 5 positioner under samma period.

Företagens betalningsproblem ökar

Written by Tony Harkén on torsdag, 23 maj 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

I april ökade de svenska företagens utslag i mål om betalningsförelägganden med 16% jämfört med samma period förra året.

Under perioden januari till april ökade antalet med 13%. Antalet har också ökat under varje enskild månad sedan årsskiftet.

Störst är ökningen i Stockholm, Halland och Södermanland. I Stockholm har antalet ökat varje månad sedan årsskiftet, men ökningen i april på 57 % är den största ökningen hittills i år. I Stockholm är också antalet berörda företag stort.

Totalt är det 6766 företag som står för utslagen i mål om betalningsföreläggande under januari-april 2013. Av de totalt 6766 företagen har 3306 redan gått i konkurs eller tilldelats kreditklass 1 eller 2 av kreditupplysningsföretaget Syna, vilket betyder att företaget löper stor risk att hamna på obestånd inom 12 månader. Branscher som utmärker sig är dels bygg, vvs, el och närliggande branscher, men även restaurang och detaljhandel.

Under hösten 2012 ledde de svenska företagens obetalda fakturor till rekordmånga betalningsförelägganden vilket följdes av ökade konkurser under de första månaderna 2013. Antalet betalningsförelägganden har sedan dess fortsatt att öka.

Om vi ser till utvecklingen av betalningsförelägganden så ser situationen definitivt besvärlig ut för de svenska företagen. Vi veta att betalningsförelägganden ofta betyder stora ekonomiska problem och det går inte att bortse ifrån att det är allvarligt när dessa betalningsanmärkningar fortsätter att öka månad efter månad. Säger Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en signal om ekonomiska problem och är en allvarlig betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretaget Syna mäter varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om de svenska företagens ekonomiska situation. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

63 nya miljarder till krisens EU

Written by Tony Harkén on onsdag, 15 maj 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Finansministrarna inom EU enades i går om att tillföra unionen ytterligare 7,3 miljarder euro, motsvarande 63 miljarder svenska kronor.

EU-kommissionen tror inte att de extra miljarderna räcker till, som hade önskat få 11 miljarder euro. Ett tillskott som kostar de svenska skattebetalarna 1,9 miljarder extra till det krisande EU, som vill använda pengarna till jobbskapande åtgärder främst för ungdomar.

En våg av nya cleantech-bolag riskerar ebba ut

Written by Tony Harkén on fredag, 10 maj 2013. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

En ny våg av unga, innovativa cleantech-bolag växer nu fram i Norden. Samtidigt minskar de privata riskkapitalinvesteringarna signifikant.

Det finns uppenbara risker att en generation av uppfinningsrikedom går till spillo.

Det är en naturlig tanke för många av dagens unga uppfinnare och entreprenörer att försöka finna lösningar på dagens globala miljöproblem. Det är djupt rotat i deras medvetande och de är utbildade och förberedda för det. Cleantech Scandinavia, som idag presenterar den årliga rapporten om investeringar i nordiska cleantech-bolag för sina medlemmar, ser tydligt en ny våg av unga, innovativa cleantech-bolag växa fram. De representerar ett brett spektra av teknologier och sektorer, alltifrån avancerade nya material till lösningar för energieffektivisering och förnybar energi. Trenden är likartad i samtliga nordiska länder.

I många hänseenden finns det skäl att vara optimistisk över hur dessa bolag ska lyckas i framtiden i jämförelse med de bolag som kom fram bara för några år sedan. De löser många gånger existerande problem inom industrin snarare än att de försöker skapa helt nya marknader. De är mer innovativa och de drivs av unga, hungriga team. Dessutom får många av bolagen offentligt stöd i olika former. I Sverige är till exempel Energimyndigheten mycket aktiv och en viktig orsak till att så många svenska bolag kunnat växa fram. Räknat som antalet bolag som får stöd har det offentliga stödet, i form av bidrag och så kallade mjuka lån, ökat konstant alltsedan Cleantech Scandinavia inledde sina sammanställningar 2007. Summorna som varje bolag får har inte blivit större men allt fler bolag får stöd. Det offentliga stödet uppgår nu till drygt 40% av den totala externa finansieringen av bolag i tidiga skeden. År 2007 utgjorde det offentliga stödet endast 5% av den externa finansieringen.

Det privata riskkapitalet har de senaste två åren minskat rejält både räknat i antal investeringar och i de investerade summorna. Detta följer en global trend. Internationellt började nedgången till och med något tidigare än 2011. Fallet i Norden har dock blivit desto brantare under 2011 och 2012. Jämfört med 2010 har de investerade summorna gått ned med 70% i Norden, i Sverige med hela 83%!

Detta beror naturligtvis delvis på tiderna vi lever i, men det finns även andra orsaker. En del av de nordiska fonderna med cleantech-inriktning har investerat slut på pengarna och är nu i full färd med att försöka få ut det bästa av sina investeringar. Innan man har det kan det vara svårt att sätta upp nya fonder.

Positiva tendenser saknas inte. Både internationella investerare och industriella aktörer är allt mer aktiva på den nordiska cleantech-marknaden. Drygt 60% av de privata investeringarna i nordiska cleantech-bolag 2012 kom från internationella investerare. Några exempel på internationella investerare som gjort stora investeringar i nordisk cleantech 2012 är International Finance Corporation (Int), Invus (Int), K.W. Ventures (Sing) och Rusnano (Rus). Exempel på aktiva industriella aktörer är finska Fortum och tyska RWE Innogy.

En något mer besvärande orsak till minskade privata investeringar är att det ser ut som att allt fler riskkapitalbolag beslutar sig för att enbart gå in i bolag i senare skeden. Många investerar endast i bolag som nått en kontinuerlig försäljningstillväxt, visar vinst och behöver kapital för vidare expansion. Man kan nog säga att många riskkapitalbolag tidigare har bränt fingrarna genom att gå in i lite för tidiga skeden och missbedömt tiden det tar att lyckas. Det är många gånger ganska trögrörliga industristrukturer som måste förändras och politikerna tycks ha tagit ledigt när det gäller att ta fram verkningsfulla styrmedel som kan skjuta på. Sammantaget kan detta innebära risk att en generation av uppfinningsrikedom går till spillo.

Man måste självklart även titta på teamen som driver bolagen. Kan inte de göra mer för att snabbare komma ut på marknaden? En del av de som lyckas tar tidigt kontakter med potentiella kunder för att finansiera och facilitera utvecklingsprojekt. Genom att vara aktiv tidigt får man lättare att komma ut på marknaden när det är dags. Många företag är också alldeles för försiktiga med internationella kontakter. Majoriteten av lösningarna har en global marknad och behoven och efterfrågan är mycket större utanför Norden.

Några bolag som är aktiva är de som den 28-29 maj presenterar sina case inför en internationell investerar- och industripublik på Cleantech Venture Day i Malmö.

Bland de svenska företagen syns Acosense, Anolytech, Ascatron, Bioprocess Control, Chromafora, Oricane, SolVoltaics med flera. Se vidare www.cleantechday.fi

Cleantech Scandinavia driver ett etablerat internationellt nätverk med investerare, industriaktörer och offentliga aktörer, alla med ett intresse i nordisk cleantech. Under våra sex år av verksamhet har vi blivit en ansedd källa till cleantech-relaterade investeringsmöjligheter, business intelligence, investeringsstatistik och vi är en välrenommerad aktör för marknadsföring av nordisk cleantech internationellt.

Idag har vi runt 70 medlemmar från Norden, Baltikum, Kina, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Spanien och USA. Några exempel på medlemmar är Capricorn, Evonik, Tsing Capital, Cleantech Invest, Investinor, Sustainable Technologies Fund, Baltcap, General Electric, Fortum, BASF Ventures, Dow Ventures, IKEA Greentech, Volvo Venture Capital och Energimyndigheten. 

Cleantech Scandinavia is a membership network of investors and affiliated cleantech professionals designed to provide cleantech knowledge, contacts and investment opportunities; be a coordinating voice to promote the Nordic cleantech sector, and drive cleantech innovation and growth in the Nordic countries. Cleantech Scandinavia offers its members a series of networking and pitching events, business intelligence research and reports including Nordic cleantech deal flow statistics, and holds a database of investment opportunities in the region.

Gör ett besök hos www.cleantechscandinavia.com

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time