.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Bioenergin växer globalt

Written by Tony Harkén on onsdag, 08 juli 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Bioenergin är den dominerande förnybara energikällan och svarar för 75 procent av all förnybar energianvändning globalt, medan alla andra förnybara energislag (sol, vind, vatten, geotermi) tillsammans står för 25 procent.

Mellan 2000 och 2012 ökade användningen av bioenergi mer än all annan förnybar energi tillsammans. Det framgår av färsk statistik från World Bioenergy Association (WBA).

Totalt svarar de förnybara energikällorna för 18,4 procent av den globala slutanvändningen av energi, en ökning från 17,7 procent 2000. Under de tolv åren 2000 – 2012 ökade användningen av förnybar energi med 37 procent. Omkring 65 procent av den ökningen stod bioenergin för. Några av de andra förnybara energislagen hade en snabbare procentuell tillväxt, fast från lägre nivåer. Och fortfarande ökade användningen av fossila bränslen sex gånger så mycket som användningen av förnybar energi.

Den globala produktionen av biokraft, el från biobränslen, mer än fördubblades mellan 2000 och 2012, från 170 TWh till 439 TWh. Biokraftproduktionen var 2012 något mindre än vindkraftsproduktionen, men fyra gånger så stor som elproduktionen från solceller.

Förutom biokraft kan biomassa omvandlas till en rad olika moderna bränslen och produkter, som alla visar snabb tillväxt. Produktionen av biogas mer än fyrdubblades mellan 2000 och 2012. Världsproduktionen av pellets ökar särskilt snabbt idag, med 46 procent enbart under de senaste två åren. Produktionen av biodrivmedel har också ökat snabbt. Två länder, USA och Brasilien, är helt dominerande och står tillsammans för 79 procent av den totala tillverkningen av biodrivmedel, och hela 87 procent av etanolproduktionen. Etanol är i sin tur det viktigaste biodrivmedlet, och svarar för två tredjedelar av den globala produktionen av förnybara fordonsbränslen.

Ordföranden i WBA, österrikaren Heinz Kopetz, framhåller att bioenergin är en nödvändig del av övergången till en förnybar energiförsörjning:

– De stora användningsområdena för biomassa kommer att vara värme och biodrivmedel till bilar, lastbilar och flygplan, säger Heinz Kopetz.

Statistiken för bioenergi är generellt mycket osäker och försummad av statistikmyndigheter runtom i världen. Det är bakgrunden till att WBA nu utvecklar egen statistik.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Stora underskott trots skattehöjningar

Written by Cecilia Helland on torsdag, 11 juni 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora trots regeringens föreslagna skattehöjningar.

Det framkommer i ESV:s nya prognos. De ökade skatteintäkterna förbättrar endast till en mindre del de offentliga finanserna. Marginalerna till utgiftstaket är ovanligt väl tilltagna, efter regeringens höjning av taken.

Även om utrymmet under utgiftstaket är stort nås inte det övergripande finanspolitiska målet, överskottsmålet. Utgiftstaken har just nu en svag roll när det gäller att stödja överskottsmålet.

Aktiviteten i ekonomin stiger

BNP ökar i år med 2,7 procent, vilket är snabbare än förra året men i linje med ESV:s prognos i mars. Även nästa år blir tillväxten relativt stark. Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen stiger med 70 000 respektive 60 000 personer i år och nästa år. Samtidigt faller arbetslösheten, till 7,1 procent 2016.

Skattehöjningar men också nya utgifter

Den starkare tillväxten innebär även ökade skatteintäkter. Intäkterna ökar även genom de skattehöjningar som föreslagits i vårens propositioner. Beloppsmässigt är slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga det som ger mest skatteintäkter. Skattehöjningarna förbättrar endast till mindre del de offentliga finanserna eftersom större delen finansierar nya satsningar på budgetens utgiftssida. Satsningar görs främst inom arbetsmarknads- och utbildningsområdena så som exempelvis traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster samt höjd a-kassa.

Prognosen i siffror

   2015  2016
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad 
  2,7   2,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn 
 -58  -52
Finansiellt sparande - procent av BNP
Offentliga sektorn 
 -1,4  -1,2
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor   43   45
Budgetsaldo – miljarder kronor   -52  -27

Källa: ESV

Industrin till attack mot kraftlös energipolitik

Written by Cecilia Helland on tisdag, 12 maj 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Svensk basindustri är mycket bekymrad efter att Vattenfall beslutat sig för att stänga två kärnkraftverk, visar en rundringning.

"Det verkar finnas en okunnighet kring den jobbiga situation som basindustrin i Sverige befinner sig i. Industriproduktionen är cirka 20 till 30 procent lägre idag än före finanskrisen”, säger Tom Erixon, koncernchef på industriföretaget Ovako.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/industrin-till-attack-mot-kraftlos-energipolitik_617876.html

Patentansökningarna ökar kraftigt i Sverige

Written by Cecilia Helland on onsdag, 06 maj 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Under mars 2015 söktes hela 120 patent i Sverige. Det är den högsta siffran under de senaste fem åren.

Även europeiska patent validerade i Sverige ligger på en rekordhög nivå – totalt 1040 stycken. Detta enligt Sepafs innovationsindex.

Av de 120 patentansökningarna var 81 från svenska företag. Av de 1040 patent som validerades i Sverige var 60 från svenska företag.

Som vi tidigare har rapporterat ökar antalet varumärkesansökningar. Denna trend håller i sig. Under mars 2015 lämnades hela 185 varumärkesansökningar in i Sverige. Det är den högsta siffran sedan mätningen startade 2008.

Information om Sepaf hittar du här.

Källa - www.groth.se

Investment Opportunities for Swedish Companies

Written by Cecilia Helland on måndag, 27 april 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Germany Trade & Invest and the Tysk-Svenska Handelskammareninvite you to an exclusive investor seminar in Stockholm on May 07 at 08.30 a.m.

The event is part of a roadshow with another event in Copenhagen on May 05.

Eastern Germany – The Innovative Healthcare Location

Date: May 07, 2015

Location: Tysk-Svenska Handelskammaren | Stockholm | Sweden

Read more at - http://www.powerhouse-eastern-germany.de/PEG/Navigation/EN/Topics/events,did=1212264.html

Ökad lönsamhet för Sveriges småföretagare

Written by Cecilia Helland on torsdag, 09 april 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 8 - 3st

Den tredje upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – baserad på verkliga siffror från en databas med drygt 40 000 företag med 0-15 anställda – visar att lönsamheten bland Sveriges småföretagare ökade under helåret 2014.

Småföretagare i Södermanland och på Gotland var mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Norrbotten och Västerbotten brottades med lägre marginaler.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har tidigare konstaterat att lönsamheten bland landets småföretag successivt sjunkit mellan 2009 och 2013. 2014 bröts den trenden och den genomsnittliga lönsamheten för helåret 2014 ser ut att landa på cirka 19 procent, vilket är en betydande ökning jämfört med 2013 (14,4 procent).

Den positiva trenden förklaras av att landets småföretag har sett både ökade intäkter och minskade kostnader jämfört med 2013. Den genomsnittliga intäkten under 2014 var 4,4 procent högre jämfört med 2013, samtidigt som de totala kostnaderna sjönk med 7,3 procent.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Ett exempel är de unikt låga räntorna som gör konsumenter mer optimistiska, vilket i sin tur ökar företagens försäljning. Vidare gör den ökade e-handeln att även mindre företag har en helt ny kanal att nå ut på marknaden, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Stora skillnader mellan i olika delar i landet
Rapporten visar att småföretag i Södermanland & Gotland visade högst lönsamhet (26,2 procent) under helåret 2014, följt av småföretag i Västergötland & Östergötland (24,9 procent) samt förra rapportens etta Dalarna (19,6 procent). Lägst lönsamhet visade småföretagen Norrbotten och Västerbotten (11,2 procent).

– Rapporten visar stora skillnader mellan olika delar av landet. Småföretag i Södermanland och på Gotland redovisar exempelvis lägre kostnader för personal och marknadsföring jämfört med övriga delar av landet, vilket naturligtvis påverkar lönsamheten positivt. Samtidigt påverkas exempelvis småföretag i Norrbotten och Västerbotten negativt av högre lokal- och transportkostnader jämfört med det nationella snittet, säger Pär Martinsson.

Positiv prognos för 2015 med vissa orosmoln
Rörande prognosen för 2015 spår Martinsson en fortsatt positiv utveckling, bland annat drivet av att de låga räntorna förväntas hålla i sig en bra bit framöver. Samtidigt lyfter Martinsson fram ett antal orosmoment, exempelvis regeringens avisering om att den nedsättning av sociala avgifter som gäller för ungdomar och pensionärer helt eller delvis ska tas bort. Även aviserade förändringar inom Rut och Rot kan dämpa konsumtionsnivån.

– Personalintensiva företag kan räkna med ökade personalkostnader framöver vilket självklart kommer att återspeglas i dessa företags lönsamhet, avslutar Pär Martinsson.

Svenska Näringsministerns överraskande råsop

Written by Cecilia Helland on tisdag, 17 mars 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Mikael Damberg (S) om äldre företagare: “De kanske inte har så bra utbildning”

Äldre företagare är rädda för att exportera för att de inte kan språket så bra, och vågar inte ta in en högskoleutbildad i företaget.

Den överraskande råsopen mot äldre ger näringsministern Mikael Damberg i en intervju med Driva Eget.

Ta del av - www.driva-eget.se/nyheter/allmant/de-kanske-inte-har-sa-bra-utbildning

Välfärdsföretagare rasar mot regeringens vinstutspel

Written by Cecilia Helland on tisdag, 10 mars 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Upprördheten är stor efter regeringens förnyade attack mot landets välfärdsföretagare, visar en rundringning.

I en debattartikel skriver Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V) att vinstintresset går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor. ”Ur avundsjuka och okunskap föds myter och elaka rykten”, säger läkaren Charlotte Barouma, vårdcentralen Wästerläkarna i Göteborg.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/konkurrens_i_vard_skola_och_oms/valfardsforetagare-rasar-mot-regeringens-vinstutspel_612120.html

Ingen koll på asylsökande i Göteborgs skolor

Written by Cecilia Helland on tisdag, 10 mars 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Kommunledningen i Göteborg vet inte hur många asylsökande barn som går ute på skolorna.

Först i år har man begärt in siffror från stans rektorer. SVT Västnytts egen granskning visar att det kan röra sig om flera hundra asylsökande som saknas i statistiken.

Ta del av - www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/hundratals-asylsokande-pa-skolorna-i-goteborg-utan-ledningens-kannedom

Tyskland och Polen toppar listan över utstationerad arbetskraft

Written by Cecilia Helland on måndag, 23 februari 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Under 2014 befann sig i snitt varje månad 7 800 utstationerade arbetstagare i Sverige.

En tredjedel av dessa kom från företag i Tyskland och Polen och majoriteten var verksamma inom bygg- eller tillverkningsbranschen.

ar

 

Sedan 1 juli 2013 har Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta emot anmälningar från utländska företag om utstationerad arbetskraft i Sverige. Alla anmälningar som kommer in samlas i det så kallade utstationeringsregistret.

– Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet i Sverige när det gäller utstationering. Vi administrerar registret, informerar om vilka regler som gäller och samarbetar med myndigheter i andra länder, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret.

Thailand ökar mest
Flest utstationerade kom från företag i Tyskland och Polen, därefter följer Litauen och Indien. September var den månad under året med flest utstationerade, över 10 000, där arbetstagare från Thailand står för nästan en fjärdedel. Det är en anmärkningsvärd andel jämfört med september 2013 då inga arbetstagare från Thailand fanns med i registret.

Byggbranschen störst
Mer än en tredjedel av alla arbetstagare är verksamma inom byggbranschen, alltifrån specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, till husbyggande. Efter det kommer tillverkningsindustrin som står för en femtedel. Det kan vara tillverkning av till exempel livsmedel och drycker, men också kläder, möbler och maskiner, samt olika typer av reparationer. På tredjeplats finns informations- och kommunikationstjänster där dataprogrammering och datakonsultverksamhet står för ungefär en tiondel.

Drygt hälften av alla utstationerade arbetade i storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Den vanligaste längden på utstationeringsperiod är 10 till 29 dagar och motsvarar närmare en fjärdedel av alla registreringar.

Syftet med registret är att säkerställa att alla utstationerade arbetstagare omfattas av de rättigheter som följer utstationeringslagen, under den tid som arbetet pågår i Sverige. Arbetstagarorganisationer kan därigenom övervaka att de arbetsgivare som utstationerar personal tillämpar arbets- och anställningsvillkor som följer ett svenskt centralt kollektivavtal för respektive bransch.

Helårsrapport 2014 – Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Vårdföretagare drar i handbromsen

Written by Cecilia Helland on måndag, 09 februari 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Privata vårdföretagaren Hassan Soleymanpur i Sundsvall har backat ett steg i sina planer på expansion.

"Regeringens politik och landstinget i Västernorrlands agerande gör att jag måste vara försiktig", säger han och därför lägger han planer på etablering i Sollefteå på is.

Ta del av - Vårdföretagare drar i handbromsen

Sverige - RUT 2015

Written by Cecilia Helland on måndag, 02 februari 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

20 000 sysselsatta och 600 000 kunder. De senaste fem åren har RUT-branschen växt med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu ser vi inga tecken på avtrappning.

I denna rapport presenterar Almega den senaste branschstatistiken, regionala sysselsättningstal och ser över vad som kan hända om regeringen förändrar branschens spelregler.

Regeringens tänkta halvering av RUT-avdraget kan få ödesdigra konsekvenser för den bransch som idag sysselsätter 20 000 svenskar.

- Regeringen menar att halveringen endast skulle påverka en liten grupp köpare, men ser man till de faktiska konsekvenserna av systemförändringar för RUT-avdraget kommer det att påverka hela branschen mycket negativt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Rapporten tittar på fallet med det danska hemserviceavdraget, som likt RUT hade en stark positiv utveckling tills man började justera reglerna. Lika snabbt som branschen hade uppstått så försvann den. Enligt Ulf Lindberg visar det att förändringar i sig, snarare än förändringens innebörd, är problematiskt för branschen.

-Om systemet uppfattas som osäkert eller föränderligt flyr både kunder och företagare, som vi kan se från det danska exemplet så var det just regelförändringar som sänkte branschen. I Sverige skulle det innebära att tusentals svenskar åter skickas ut i arbetslöshet.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Till Rapport - Ladda ner dokumentet

Tulpanens Dag Idag

Written by Cecilia Helland on torsdag, 15 januari 2015. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Den 15 januari firas Tulpanens Dag och i år är det inte mindre än 25-års jubileum för firandet. Tulpanens Dag är startskottet för den härliga svenska tulpansäsongen.

Numera finns det svenskodlade tulpaner redan till jul och nyår, men det är i januari som den riktiga tulpanfrossan börjar. De färgglada och underbart krispiga tulpanerna symboliserar ljusets återkomst och att våren är i antågande. Det finns nog ingen blomma som är så förknippad med vår och ljus som svenska tulpaner!

Blomsterfrämjandet firar Tulpanens Dag på Formex i Stockholm där besökarna kommer att kunna binda buketter, inspireras och få information om svenskodlade tulpaner. Vi finns på entrétorget i monter EH:05 hela dagen och önskar alla hjärtligt välkomna!

Bakom de vackra tulpanerna ligger ett stort hantverkskunnande och svenska tulpandrivare jobbar oavbrutet för att få fram tulpaner av toppkvalitet. För att få en tulpan av hög kvalitet som håller sig fin länge arbetar drivarna med lite större lökar. Att odla tulpaner är ett hantverk som har pågått under många år och som ständigt utvecklas med hjälp av ny teknik. Svenska tulpaner är klimatsmarta, mycket energi är lagrad i löken från Holland och i Sverige drivs de i växthus där temperaturen regleras med fjärrvärme och biobränsle. Tulpaner har ett stort behov av kyla och Sverige har därför bra förutsättningar tack vare vårt klimat.

Det pågår drivning på många platser i Sverige så tillgången på närproducerade svenska tulpaner är god under hela den intensiva säsongen mellan nyår och påsk. 2015 drivs 140 miljoner tulpaner i Sverige. Svenskodlade tulpaner håller längre och känns igen på att de är märkta med kvalitetsmärket Svenskt Sigill.

Tips för att lyckas med tulpaner

Tulpaner är lätta att lyckas med och en tulpanbukett håller sig ca 1 vecka. Placeras de på en sval plats kan de hålla betydligt längre.

För bästa hållbarhet skärs ca 1 cm av stjälkarna av med en vass kniv. Det gör att tulpanerna lättare kan ta upp vatten. Placera tulpanerna i en vas och fyll på med friskt och svalt vatten. Låt stjälkarna få stöd under den första tiden de suger vatten. De blir då raka och fina. Ta sedan bort förpackningen och sätt vasen där du vill ha den, gärna ljust men helst inte i direkt solljus.

Tänk också på att placera tulpanerna en bit ifrån färsk frukt eftersom tulpanernas åldrande påskyndas av den etylengas som frukten avger.

Mer information om tulpaner hittar du på: www.tulpanguiden.se

Tips på hur du kan använda tulpaner hittar du på Blomsterfrämjandets hemsida: www.blomsterframjandet.se

Så står sig Sverige i världen

Written by Cecilia Helland on onsdag, 12 november 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

I dag publiceras listan över världens mest attraktiva länder. 2014 års Nation Brands Index (NBI) toppas av Tyskland, följt av USA och Storbritannien.

Sverige hamnar på tionde plats – och får därmed högst poäng av de nordiska länderna.

I undersökningen rankas totalt 50 länder efter deras nationella identitet och image. Indexet baseras på de sex olika faktorerna: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism samt landets förmåga att locka till sig investeringar och talang.

­­– Med bara 0,14 procent av världens befolkning är Sverige en väldigt stark spelare på den globala arenan för länders attraktionskraft. Samtidigt ser vi att konkurrensen hårdnar och att många andra länder knappar in, säger Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet.

Sverige rankas genomgående högt i frågor som rör samhällsstyre, export samt investerings- och talangattraktion. Omvärlden har generellt sett också en positiv uppfattning om vårt arbete med mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbarhetsfrågor. Men i Indien och Egypten får Sverige lägre poäng i dessa frågor, bland annat är man mindre imponerad av våra insatser för att minska fattigdomen och bidra till fred i världen. 

Sverige som turistdestination har stärkts i årets NBI och rankas högre än kända turistdestinationer som Brasilien, Thailand, Nya Zeeland och Österrike. Turistlandet Sverige är också starkast av de nordiska länderna i listan.

– Det är glädjande att se att omvärlden ger Sverige som turistdestination ett högt betyg och att man lyfter fram kulturen och den svenska livsstilen som starka skäl att besöka vårt land. Ett fortsatt starkt Sverigevarumärke är avgörande för att vi ska lyckas attrahera fler utländska besökare, som nu omsätter 106 miljarder kronor årligen, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Många länder delar också uppfattningen om att Sverige är ett bra land att bo och leva i, mycket på grund av att det svenska samhället anses ha en hög jämlikhet och god livskvalitet. Men också här rankas Sverige lägre av Indien.

– Vi vet sedan tidigare att kännedomen om Sverige är lägre i länder som ligger långt borta, och alldeles särskilt bland yngre målgrupper. Resultaten från årets NBI, gällande till exempel Indien och Egypten, understryker vikten av att Sverige ökar insatserna i dessa och andra länder där kännedomen är mer begränsad, säger Annika Rembe.

Den svagaste länken i Sveriges attraktionskraft är frågor som rör vår historia och vårt kulturarv. Totalt sett får Sverige högre poäng än tidigare år, men eftersom andra länder också har förbättrat sina resultat har vi inte klättrat på årets lista.

Nation Brands Index 2014 är framtagen av GfK Public Affairs and Corporate Communications och bygger på totalt 20 125 intervjuer från 20 olika länder; USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Egypten och Sydafrika. Samtliga intervjuer gjordes under perioden 10-28 juli 2014. Undersökningen är beställd av Svenska institutet tillsammans med Business Sweden, VisitSweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet samt Kulturdepartementet.

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med våra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri står för 3,1 procent av BNP, omsätter 284,4 miljarder kronor och sysselsätter 173 000 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 106 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2013.) 

981 miljoner kronor dyrare

Written by Cecilia Helland on måndag, 27 oktober 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 22 800 unga personer i jobb genom personaluthyrning.

Nu ökas kostnaderna för dessa unga med 976 miljoner kronor per år, på grund av regeringens budgetförslag för höjda sociala avgifter. För de över 2 100 personer som är 66 år eller äldre ökar de sociala kostnaderna med över 5 miljoner kronor.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Många av de personer som får ett arbete genom ett bemanningsföretag är unga. Av de förvärvsarbetande personerna i Sverige är 12,2 procent ungdomar på hela arbetsmarknaden. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent.

Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge högre kostnader för att engagera ungdomar. Detta kommer att resultera i höjd kostnad för att hyra in ungdomar och kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder. För bemanningsföretag handlar det om 22 800 personer. En tredjedel av dessa ungdomar kom från arbetslöshet och 17 procent var studerande innan de började i bemanningsbranschen. Det är mycket troligt att huvuddelen av de ungdomar som blir av med sina jobb i bemanningsbranschen kommer att gå ut i arbetslöshet.

De sociala avgifterna är normalt 31,42 %, för personer födda 1988 eller senare är har motsvarande siffra varit 15,49 %. För de ungdomar som jobbar i bemanningsbranschen ger det en direkt kostnadsökning för bolagens kunder på 976 miljoner kronor. Förutom de direkta kostnaderna ger de upphov till komplext hanterande av ny administration inklusive kostnaderna för innestående lön, semester och annat. Detta är ytterligare kostnader som kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder.

Kostnadsökningen för kunder till bemanningsföretag som hyr in äldre personer (66 år och äldre) uppgår till över 5 miljoner kronor. Att överföra denna kostnadsökning på kunderna kommer att bli svårt, vilket gör att ersättningen till de äldre personerna som jobbar kommer att minska. Då är det rimligt att anta att många kommer att lämna arbetslivet då det ekonomiska incitamentet minskat.

Till de indirekta kostnadseffekterna hör även minskade inkomskatteinbetalningar från personer som inte längre har jobb och därmed ökar utbetalningar från transfereringssystemet.

Uppror mot Donald Duck Goverment

Written by Tony Harkén on onsdag, 08 oktober 2014. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Överenskommelsen om vinster inom välfärden kom som en chock för landets välfärdsföretagare, visar en enkät.

"Jag är inget Caymanbolag, jag är inget riskkapitalbolag. Jag har lagt ned kraft och energi på att bedriva vård i den här delen av landet. Utan min vårdcentral skulle Hotingborna inte få primärvård i sin närhet", säger småföretagaren Hans Boberg.

Ta del av - Uppror mot regeringens vinstförslag

lettland
  • Konsumtionsjakt stressar planeten

    Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time