.

© Copyright – EtableringUtomlands.se

Svenska nav rankar Sveriges arbetsmarknader

Written by Tony Harkén on tisdag, 13 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 7 - 3st

Storstadsregionerna i topp när Västsvenska Handelskammaren jämför Sveriges 73 lokala arbetsmarknader i rapporten Svenska Nav.

  – Men när vi mäter styrkan i de olika arbetsmarknaderna kan vi även se att Kiruna, Linköping och Örebro uppvisar ett toppresultat, värre är det för Filipstad och Åsele, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Rikssnittet för alla Sveriges arbetsmarknadsregioner har förbättrats på närmast alla punkter sedan senaste Svenska nav släpptes 2013. I undersökningen som baseras på åtta variabler mäts bland annat lönesumma, förvärvsintensitet och nyföretagande.
 – Generellt för Sverige kan vi se att utbildningsnivån har ökat med 2 procentenheter sedan förra mätningen, vi har även en ökad förvärvsintensitet. Dessutom har 76 arbetsmarknader blivit 73 till följd av förbättrad infrastruktur och nya pendlingsmönster, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– I riket kan vi konstatera att störst går först – utvecklingspotential går hand i hand med folkmängd.

– Men det finns några positiva undantag, däribland Kiruna vars lokala arbetsmarknad uppvisar den högsta förvärvsintensiteten i landet, 86 procent, och hamnar på delad tredjeplats i landet tillsammans med Malmö-Lund. Kirunas arbetsmarknadsregion utmärker sig även med att de har bland de högsta lönerna i landet.

Störst är ofta bäst men några mindre sticker ut
Det är de tre storstadsregionerna som toppar listan. Stockholm -Solna kommer först, tätt följd av Göteborgs arbetsmarknad.  

– För första gången i Handelskammarens undersökning Svenska nav, som görs för femte gången, uppvisar även Örebro och Linköping toppresultat. Gemensamt för dem är en hög befolk­ningstillväxt, hög utbildningsnivå, samt en hög andel invånare under 65 år. Vi kan även se att Storuman blir fjärde bäst på nyföretagande, och här gör även Gotland och Strömstad bra ifrån sig vilket till stor del kan förklaras av turismen, säger Handelskammarens ansvarige för infrastrukturfrågor, Markus Ottemark, som sammanställt studien.

Starka arbetsmarknader i Småland
Ytterligare 15 regioner hamnar strax under toppskiktet. Av dessa är inte mindre än fyra placerade i Småland. Här utmärker sig Värnamo och Älmhult, som är bland de som presterar bäst landet i förhållande till sin storlek. Gemensamt för dem är ett högt nyföretagande och en hög förvärvsintensitet i jämförelse med hela riket.

I botten hamnar små arbetsmarknader där Åsele, Filipstad och Hällefors presterar allra sämst, gemensamt för dessa är att de är mindre lokala arbetsmarknader med få invånare.
 – Dessa regioner uppvisar låg förvärvsintensitet, en negativ demografisk utveckling och saknar ofta pendlingsmöjligheter över kommungränserna.

 – En av våra slutsatser utifrån resultatet blir: satsa på storstadsregionerna. I ett internationellt perspektiv är de små men det är där investeringar i exempelvis infrastruktur gör störst nytta – även för resten av Sverige, avslutar Markus Ottemark.

Som bifogad pdf finns rapporten "Svenska Nav" i sin helhet.

PDF-dokument  

E-handeln passerar 100 miljarder kronor

Written by Tony Harkén on tisdag, 06 september 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Svenskarna handlar mer än någonsin på nätet och e-handeln passerar nu en omsättning på imponerande 100 miljarder kronor. Jämfört med 2015 har e-handeln vuxit med 11 procent, eller 10 miljarder kronor.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har mätt e-handelsmarknaden i Sverige i fem år och har varje år noterat en anmärkningsvärd tillväxt. Den totala svenska e-handelsmarknaden, det vill säga för både resor, varor och tjänster, omsätter nu 100,5 miljarder kronor. Det är en tillväxt på 11 procent jämfört med 2015 vilket motsvarar 10 miljarder kronor. 

– E-handeln fortsätter att öka och har nu passerat en milstolpe. De underliggande drivkrafterna är − förutom svenskarnas goda ekonomi och rekordlåga räntor – att allt fler tjänster nu kan köpas på nätet och att allt fler butiker startar försäljning på nätet. Digitaliseringen hos konsumenterna gör att man nu förväntar sig att allt ska gå att köpa på nätet, och den mobila revolutionen är också en stor drivkraft, säger Daniel Larsson, vice vd på DIBS Payment Services.

På fem år har e-handelns omsättning ökat med otroliga 43 procent, eller hela 30 miljarder kronor, från drygt 70 miljarder kronor till drygt 100 miljarder för 2016. E-handeln i Sverige är därmed nästan i paritet med restaurangbranschen.

För 2016 står resor för lite drygt hälften av all spendering på nätet i Sverige, följt av varor med en dryg tredjedel och tjänster med en dryg tiondel. Det innebär en fördelning i antal kronor om cirka 51 miljarder kronor för resor, 37 miljarder för varor och 12 miljarder för tjänster. Branschtyper inom tjänster som kommit starkt den senaste tiden är spel om pengar i form av casino, poker och betting, biljetter och olika typer av media. Och inom varor har livsmedel, kropps- och hälsoprodukter och bygghandel ökat starkt.

Uträkningen är baserad på den faktiska ökningen sedan föregående år hos tusentals svenska webbutiker som är anslutna till DIBS.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av e-handeln och dess utveckling. Rapporten som lanseras den 12 september är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2016 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

Missa inte Patentdagen 2016!

Written by Tony Harkén on onsdag, 31 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Här är ett utdrag ur programmet för Patentdagen 22 september:

- Så säkerställer Electrolux att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi

- Toyota Material Handlings patentstrategi

- ABBs syn på patentkvalitet och dess påverkan på licensiering

- ClearView IP: The patent market place - recent trends and what constitutes a saleable patent

Kom och lyssna till företag hur de offensivt arbetar med att säkerställa att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi och på så sätt kunna kommersialisera patent och bygga lönsamma patentportföljer.

Se hela programmet och anmäl dig här -> http://patentdagen.se/arets-program/

Nya regler för signalkräfta

Written by Cecilia Helland on torsdag, 25 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor. Det innebär att det är helt förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor.

Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan med åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt.

- Den senaste tiden har flera felaktigheter spridits om de nya reglerna, till exempel att levande kräftor inte får fiskas, säljas och transporteras. Så är inte fallet, men ytterligare reglering kan komma under 2017, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

För att skydda den biologiska mångfalden i medlemsländerna har EU tagit fram en förordning som ska hindra spridningen av invasiva främmande arter. Enbart i Sverige har antalet invasiva arter ökat med över 30 procent de senaste tio åren och det får stora konsekvenser även för ekonomin.

Den första förteckningen till EU-förordningen omfattar 37 arter, där signalkräftan och ytterligare fyra sötvattenskräftor är listade. Arterna är hårt reglerade. För arter med stor spridning, som signalkräftan har i Sverige, gäller särskilda regler eftersom det inte är möjligt att utrota dem. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för de vattenlevande arter som omfattas EU-förordningen.

- Vi ser nu över nuvarande reglering och riskerna med hanteringen av signalkräftan. Eventuella förändringar kommer att införas tidigast 2017 och presenteras i hanteringsprogrammet. Vi har redan en arbetsgrupp med berörda parter och myndigheter för att diskutera frågorna, säger Sofia Brockmark.

Signalkräftan klassas som en invasiv främmande art inom hela EU eftersom den bär på kräftpest, en parasit som slår ut inhemska bestånd av flodkräftan. Kräftpesten kom till Sverige redan 1907, men spridningen av pesten och utslagningen av flodkräftorna ökade dramatiskt i samband med att signalkräftan importerades och sattes ut i stor skala på 1960- och 1970-talen.

- Det råder totalförbud mot utsättning av signalkräfta. Illegala utsättningar av signalkräfta är det största hotet mot flodkräftan som är rödlistad som akut hotad, säger Sofia Brockmark.

Kräftfisket i Sverige har en stor socioekonomisk och kulturell betydelse. Signalkräftor svarar för huvudelen av kommersiellt fiskade kräftor i Vänern, Vättern och Hjälmaren med en landad fångst runt 200 ton under de senaste åren. Signalkräftan är också av stor betydelse för fritidsfiske och den regionala turistnäringen i den södra delen av landet där den inhemska flodkräftan är utdöd. Signalkräftor är också en mycket viktig del av den regionala turistnäringen.

Sverige har redan genomfört en rad åtgärder för att förhindra spridning av kräftpesten, bland annat infört förbud mot att sätta ut signalkräfta i vatten där den inte har förekommit tidigare, förbud mot att föra in levande sötvattenskräftor i landet och regler för kräftpestsmittade vatten.

- I Sverige drabbas upp till ett hundratal svenska vatteområden årligen av kräftpest och över 97 procent av flodkräftbestånden har slagits ut, säger Sofia Brockmark.

Frågor och svar om hanteringen av signalkräfta

Får jag fiska signalkräfta?

- Ja, fisket på signalkräfta fortsätter på samma sätt som tidigare både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt.

Riskerna för spridning av signalkräftan i fisket kommer att ses över i arbete med hanteringsprogram och kan regleras ytterligare innan januari 2018.

Får jag sätta ut eller sumpa signalkräfta i naturen?

- Nej, det är förbud mot att sätta ut eller flytta signalkräftor till eller mellan vattenområden. Detta gäller även sumpning. Inga nya utsättningstillstånd kommer att utfärdas. Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Får jag sälja och transportera levande signalkräftor?

- Ja, signalkräftan får säljas och transporteras levande. Kräftorna ska vara i slutet förvar så de inte kommer i kontakt med naturvatten som sjöar, dammar, vattendrag eller hav.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler för försäljning eller transport.

Riskerna för spridning av signalkräftan när den säljs eller transporteras levande kommer att ses över i arbete med hanteringsprogram och kan regleras ytterligare innan januari 2018

Länk till fler frågor och svar om hanteringen av signalkräfta

Källa - Havs- och vattenmyndigheten

Företagarjubel efter slopad sjukskatt

Written by Tony Harkén on torsdag, 25 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Regeringen drar tillbaka förslaget om en sjukskatt. I företagarleden är det en himmelsvid skillnad i stämningsläget jämfört med tidigare.

”Det känns jättebra att regeringen drar tillbaka förslaget”, säger företagaren Sven-Olof Gudmundsson.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/foretagarjubel-efter-slopad-sjukskatt_654054.html

Fast jobb i Sverige borde ge företräde

Written by Tony Harkén on fredag, 12 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Byråkratiskt krångel vid Migrationsverket gjorde att Lavdim från Kosovo tvingades lämna Sverige och sitt heltidsjobb.

Det nya arbetstillståndet brukar ta 2 månader att få, men kommer nu att ta 10 månader. Lavdims arbetsgivare, Anitta Johansson är upprörd. "Det är vansinnigt! Vill man att företagen ska gå bra och att det ska bli fler skattebetalare, så måste man se över detta".

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/regioner/vaxjo/fast-jobb-i-sverige-borde-ge-foretrade_648927.html

Tycoon Conway Hall gör Åby Stora Pris–fältet komplett

Written by Tony Harkén on måndag, 08 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Steen Juuls stjärna Tycoon Conway Hall blir sista hästen in i Åby Stora Pris. Tycoon Conway Hall tillhör en av Europas bästa sprinters.

Näst senast var han tvåa bakom Nuncio i Årjängs Stora Pris på fina 1.09.8. Han var även tvåa bakom Propulsion i Finlandia Ajo och vann ett försök i Sweden Cup. Tycoon Conway Hall satte sitt rekord 1,09.4 i senaste starten i Hugo Åbergs Memorial.

Han har hittills tjänat 3.107.873 kr i sin karriär.

- Tycoon Conway Hall är en vass sprinter med härlig utstrålning som har den snabbheten som krävs. Han är Danmarks andra deltagare i loppet och jag blev imponerad näst senast då han blev knappt slagen av Nuncio i Årjäng, säger Jon Walter Pedersen, sportchef på ÅbyTravet.

Ägaren Morten Staal Jensen:
- Hästen är helt på topp och vi lovar att hästen inte kommer göra någon besviken.

Sportchefen är mycket nöjd med startfältet.
- Årets startfält känns riktigt vasst och båda heaten kommer att bli superintressanta. Det lutar nog åt att vi kan bjuda publiken på ett nytt skiljeheat.

STARTFÄLT ÅBY STORA PRIS 2016

Un Mec d'Heripre
Mosaique Face
Västerbo Highflyer
B.B.S Sugarlight
Montgomery Hill
Food Money
Propulsion
Tycoon Conway Hall

Spårlottning äger rum på söndag eftermiddag.

Två nya hästar är klara för Åby Stora Pris

Written by Tony Harkén on torsdag, 04 augusti 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Från Danmark kommer Montgomery Hill som tränas och körs av Flemming Jensen.

Montgomery Hill håller toppform och har tagit 2 raka segrar på slutet. Senast vann han The Red Mile på Åbytravet och starten innan slog han Mosaique Face på Jägersro.
- Montgomery Hill har varit fin på slutet och allt tyder på att formen är intakt. Jag tror han klarar 2 heat på samma dag på ett fint vis, säger Flemming Jensen.

Den andra hästen är Food Money som tränas av amatörtränaren Thomas Jezek. Food Money köptes för 12 000 kronor och har sedan dess haft en sagolik karriär. Han gjorde ett bra lopp senast i Bollnäs och Åby Stora Pris blir hans första elddop med den yttersta eliten.

- Food Money gick väldigt bra senast och vi har kollat upp honom efter den starten och allt är på topp. Att vara med i ett så klassiskt lopp som Åby Stora Pris är väldigt roligt, säger Thomas Jezek.

- Båda hästarna kommer till loppet med absolut toppform och form slår klass. Montgomery Hill slog Mosaique Face näst senast och visar härlig löpglädje. Food Money är en häftig häst som var väldigt bra senast. I våras utmanade han Nuncio några gånger så det blir roligt att se honom mot de bästa hästarna i Åby Stora Pris, säger Jon W Pedersen.

Sedan tidigare är Un Mec d'Heripre, Mosaique Face, Västerbo Highflyer och B.B.S Sugarlight klara för start i storloppet med två miljoner i förstapris.

Bild – Körsven Jennifer Tillman med Food Money som närmar sig 2,5 miljoner på kontot.

Brexit hotar svensk exportsuccé – en femtedel av all exporterad cider går till Storbritannien

Written by Cecilia Helland on tisdag, 28 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Exporten av alkoholhaltiga drycker har ökat kraftigt till Storbritannien under de senaste åren.

En stor andel av livsmedelsprodukterna som britterna importerar från Sverige dricker de upp. För en av Sveriges verkliga exportraketer, cidern, utgör den brittiska marknaden hela 18 procent.

Den totala livsmedelsexporten av svenska produkter var cirka 70 miljarder kronor under 2015.

Absolut vodka har länge varit stjärnan på den svenska livsmedelsexporthimlen, men även öl och framförallt svensk cider har rönt stora framgångar under senare år. Det är därför inte så förvånande att det framförallt är den svenska dryckesbranschen som kommer påverkas av Brexit. Under 2015 exporterade Sverige alkoholhaltiga drycker till Storbritannien för sammanlagt 1,2 miljarder kronor.

Även alkoholfria drycker slår sig in på topplistan över varor som Sverige exporterar till Storbritannien. Andra svenska storsäljare är svensk fisk. Under 2015 mottog Storbritannien 12 procent av Sveriges totala fiskexport. Vi hittar också mejeriprodukter och choklad på topplistan.

Sammantaget skulle förändrade handelsvillkor mellan Sverige och Storbritannien kunna få stora ekonomiska konsekvenser och redan nu drabbar försvagningen av det brittiska pundet svenska livsmedelsprocenter.

Topplistan över svensk livsmedelsexport till Storbritannien:

 1. Fisk
 2. Alkoholhaltiga drycker
 3. Varor av spannmål m.m.
 4. Mjölk och grädde
 5. Alkoholfria drycker
 6. Choklad och chokladvaror

Brutala skattehöjningar väntar Sveriges bilister

Written by Tony Harkén on onsdag, 22 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Miljömålsberedningen som idag lämnar sitt slutbetänkande föreslår ett basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som innebär att såväl bensin- som dieselpriset kommer att överstiga 20 kr/l.

Den parlamentariskt sammansatta miljömålsberedningen vill sätta upp helt unika miljömål för Sverige som innebär att vi ska minska utsläppen från inrikes transporter med 70 % till år 2030, ett mål som inte finner sin motsvarighet någon annanstans i världen.

För att nå detta delmål föreslås en rad åtgärder i det 748 sidor långa betänkandet bl a skriver man ”Beredningen gör bedömningen att nivån på koldioxidskatten framöver bör anpassas i den omfattning och takt, som tillsammans med övriga förändringar och styrmedel, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås”.

Vad som inte framgår lika tydligt är vad denna nivå skulle behöva ligga på, men vid en noggrann genomläsning kan man konstatera att koldioxidskatten skulle behöva höjas från dagen 112öre/kg till 380 öre/kg vilket motsvarar en skattehöjning på över 6 kr/l bensin och 7.20 kr/l diesel (konjunkturinstitutets analys av klimatmål 2030).

Vi ligger redan idag i världstopp när det gäller drivmedelsbeskattning och med detta förslag kommer vi att vara helt unika, säger Tommy Letzén, vd på MRF i en kommentar.

Skulle detta förslag bli verklighet så är det ett dråpslag för den enskildes mobilitet och för Sverige som nation.

Att Sverige som en liten nation ska avvika och gå före alla andra är ingen framgångsväg. Vi ska naturligtvis vara med och driva på i alla sammanhang vi kan, men för att nå framgång så måste vi gå i takt med övriga Europa, säger Tommy.

Jag är övertygad om att vi kan nå en fossilfri fordonsflotta till 2050 (som är det mål riksdagen satt upp), men detta ska ske genom tekniska landvinningar, biobränslen, elektrifiering, satsningar på laddinfrastruktur och sunt förnuft, avslutar Tommy Letzén.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

En av tre företagare vågar inte klaga på sin kommun

Written by Tony Harkén on tisdag, 21 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 6 - 3st

Var tredje företagare tvekar att framföra kritik mot hemkommunen eftersom de befarar att det leder till negativa konsekvenser.

Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Ta del av - www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/en-av-tre-foretagare-vagar-inte-klaga-pa-sin-kommun_651088.html

142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt inom Väster- och Norrbotten

Written by Tony Harkén on onsdag, 15 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

När strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland träffades beviljades totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor – projekt som berör både Västerbottens och Norrbottens län.

De prioriteringar som gjorts ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och mål för hur regionen ska utvecklas.

Den 15 juni samlades strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i folkhögskolan i Medlefors och denna gång behandlades den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Partnerskapet har nu prioriterat bland de godkända projekten och Tillväxtverket kommer som förvaltande myndighet fatta de formella besluten för varje projektägare. Partnerskapets prioriteringar reflekterar de båda länens utvecklingsstrategier och ska bidra till mer investeringar och ökad sysselsättning i regionerna.

– Prioriteringssamtalet har gått bra och beslutet ligger helt i linje med det förslag som föregick mötet. Många miljoner har kommit Västerbotten till del i och med dagens beslut, säger Harriet Classon (S), strukturfondspartnerskapets vice ordförande, Region Västerbotten, Skellefteå.

Totalt fördelades 142 miljoner kronor över tjugotvå olika projekt och av dessa berör femton Västerbottens län. Främst prioriteras insatser inom forskning, teknisk utveckling och innovationer och projekt som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. 

Det är flera intressanta projekt som vi tror kommer bidra till positiv förändring och utveckling i länet. Särskilt spännande är att vi har två projekt som ska arbeta inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn, dels för att utveckla innovationer och kommersialisera ideer och dels genom att öka servicen för vårdtagare i glesbygd med hjälp av virtuella vårdrum, säger Katarina Molin, enhetschef för Analys, planering och projektutveckling vid Region Västerbotten.

Bland de prioriterade projekten finns bland annat ”Safety&Security Test Arena” (Umeå universitet). Ett ett projekt som vill göra samhället säkrare genom att skapa en trippelhelixmiljö för forskning och utveckling inom säkerhetsbranschen, riktad mot produkter och tjänster för övning och testning.
Ett annat prioriterat projekt är ”Den koldioxidsnåla platsen” (Umeå kommun). Här erbjuds bland annat en kompetensplattform för metodutveckling för koldioxidsnåla lösningar och ett flertal testbäddar i stadsrummet som ska utvärdera dessa nya metoder.

Faktaruta:
Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt 1,7 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmet omfattar Norr- bottens och Västerbottens län. 
ERUFs fem insatsområden: 

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 
 5. Att främja hållbara transporter och få bort askhalsar i viktig nätinfrastruktur 
   

Se detta dokument för en redogördelse över samtliga prioriterade projekt och insatsområden.

Enkla jobb allt dyrare

Written by Tony Harkén on tisdag, 07 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Inom flera viktiga branscher har ingångslönerna under 2000-talet stigit snabbare än övriga löner.

Lönestrukturen har tryckts ihop och kostnaden för de enkla jobben har ökat. Samtidigt har vi i dagsläget 127 000 arbetslösa som saknar gymnasieutbildning.

Läs mer

Splittrad bild av läget inom svenska industrin

Written by Tony Harkén on onsdag, 01 juni 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Omvärldens inbromsning försämrar prognosen även för Sverige.

I år begränsas utsikterna för industrin till tre procent i produktionstillväxt och trenden spås förstärkas under nästa år.

Det konstaterar en rad ekonomer inom industrin.

Ta del av - http://arbetsmarknadsnytt.se/splittrad-bild-av-laget-inom-industrin/

Försämrat företagsklimat i många kommuner

Written by Tony Harkén on onsdag, 25 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Right bottom - 8st

Företagens betyg på kommunernas arbete med att förbättra företagsklimatet sjunker.

Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet. ”Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer”, säger Christer Östlund, Svenskt Näringsliv.

Ta del av enkätresultaten

Hårda tag mot skatteflykt

Written by Tony Harkén on torsdag, 19 maj 2016. Posted in Main 2, Sverige, Artiklar om Sverige, Main 5 - 3st

Regeringen har presenterat ett program för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Bland annat vill regeringen lyfta skattefrågor till styrelsenivå, skapa en global svartlista och ge skattetillägget en avskräckande effekt.

De senaste åren har flera länder vidtagit åtgärder för att motverka skatteflykt och skatteundandragande. OECD lanserade 2013 en handlingsplan för att motverka skatteundandragande bland multinationella företag och har sedan dess arbetat i rask takt för att lägga fram konkreta förslag på åtstramningar.

Även Sverige har infört och stramat åt regler, till exempel begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader.

Nu lanserar regeringen ett program om tio punkter med åtgärder som ska prioriteras. Utlösande faktor verkar vara tordfPanamaskandalen och andra skandaler kring internationellt skattefusk och förekomsten av så kallade brevlådeföretag.

Bland annat ska informationsutbytet med andra länder bli bättre och automatiseras. Regeringen ska också verka för att skapa en global svartlista över icke samarbetsvilliga länder och länder som bedriver skadlig skattekonkurrens.

Dessutom ska en utredning tillsättas för att undersöka möjligheterna att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg, och en utredning för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg för att förstärka den avskräckande effekten.

Åtgärder ska också vidtas för att motverka momsbedrägerier. Skatteverket ska få förstärkta resurser bland annat för att hantera alla dessa frågor.

Programmet innehåller inte några konkreta lagförslag men budskapet är tydligt från regeringens sida. Detta ligger också i linje med den internationella utvecklingen och liknar åtgärder som vidtas i andra länder. Grant Thornton fortsätter att följa utvecklingen och rapportera om nyheter på området.

Källa – Grant Thornton - Kontakt
Tord Fredriksson

Läs regeringens fullständiga program här

lettland
 • Konsumtionsjakt stressar planeten

  Trenden med en ständigt stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Värst drabbas de fattiga länderna i tropikerna. Kuwait och USA tillhör värstingligan med störst ekologiskt fotavtryck – Sverige är på 13:e plats. Läs mer...

Klockan i Lettland

LV - Time